Digitalizace a automatizace personalistiky pomocí HR systémů

Název práce: Digitalizace a automatizace personalistiky pomocí HR systémů
Autor(ka) práce: Tomšovská, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Dohnalová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku digitalizace a automatizace personálních procesů za pomocí personálních informačních systémů. Teoretická část práce specifikuje klíčové pojmy v oblasti personální práce a role HR v organizaci. Zaměřuje se na pojmy spojené s digitalizací a budoucím vývojem HR a outsourcingu. Cílem diplomové práce je charakteristika nabídky komplexních HR informačních systémů na českém trhu určených k transakčním činnostem HR. Vedlejším cílem je identifikace potřeby outsourcingové společnosti a výběr vhodného personálního systému. S využitím kvalitativní a situační analýzy je proveden výběr personálních informačních systémů. Za pomocí metody vícekriteriálního rozhodování jsou doporučeny konkrétní informační systémy.
Klíčová slova: Digitalizace; Personální systém; Automatizace; HR procesy
Název práce: Digitalization and automation of HR systems
Autor(ka) práce: Tomšovská, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Dohnalová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the issue of digitalization and automation of HR processes using HR information systems. The theoretical part of the thesis specifies key concepts in the field of HR work and the role of HR in the organization. It focuses on concepts related to digitalization and future development of HR and outsourcing. The aim of the thesis is to characterize the offer of complex HR information systems on the Czech market designed for transactional HR activities. A secondary aim is to identify the needs of outsourcing companies and the selection of a suitable HR system. Using qualitative and situational analysis the selection of HR information systems is made. Using the multi-criteria decision making method, specific information systems are recommended.
Klíčová slova: Automation; HR processes; Digitalization; HR system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2022
Datum podání práce: 24. 8. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80427/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: