Vliv elektronického ústního podání na chování zákazníků na ruském trhu elektronického obchodování

Název práce: The impact of Electronic word of mouth on customer behavior on the Russian e-commerce market
Autor(ka) práce: Samarina, Ekaterina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis is dedicated to analyze online consumer behavior in Russia and provide some insights on factors, influencing Russian buyers. The key factor, which is examined is electronic word of mouth or eWOM and people`s attitude towards it. Inner motives, behavior and attitude are studied using quantitative and qualitative methods, i.e. in-depth interviews and online survey to support the information gathered and understand the importance of eWOM in Russia. Research has shown strong dependance on eWOM, preference in personal approach, and different attitude to a product and a service.
Klíčová slova: electronic word of mouth; Online consumer behavior; Russian consumers
Název práce: Vliv elektronického ústního podání na chování zákazníků na ruském trhu elektronického obchodování
Autor(ka) práce: Samarina, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Machek, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce je věnována analýze chování spotřebitelů online v Rusku a poskytuje několik pohledů na faktory ovlivňující ruské kupující. Klíčovým faktorem, který je zkoumán, je elektronické ústní podání neboli eWOM a postoj lidí k němu. Vnitřní motivy, chování a postoje jsou studovány pomocí kvantitativních a kvalitativních metod, tj. hloubkových rozhovorů a online průzkumu na podporu shromážděných informací a pochopení důležitosti eWOM v Rusku. Výzkum ukázal silnou závislost na eWOM, preferenci osobního přístupu a odlišný přístup k produktu a službě.
Klíčová slova: elektronické ústní podání; ruští spotřebitelé; Chování spotřebitelů online

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2021
Datum podání práce: 24. 8. 2022
Datum obhajoby: 15. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79684/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: