Problematika agenturního zaměstnávání ve společnosti ABC s.r.o

Název práce: Problematika agenturního zaměstnávání ve společnosti ABC s.r.o
Autor(ka) práce: Nováková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šmíd, David
Oponenti práce: Jakešová, Patricia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje tématu „Problematika agenturního zaměstnávání ve společnosti ABC s.r.o.“ Cílem práce je nastavení ideálního poměru agenturních zaměstnanců ke kmenovým podle sezónnosti v distribučním centru společnosti ABC s.r.o. Pro lepší pochopení problematiky bylo provedeno 5 hloubkových rozhovorů s 5 agenturami práce. Následně byl proveden kvantitativní výzkum. Sesbíraná data byla analyzována a následně vyhodnocena. Výsledkem je ideální poměr agenturních zaměstnanců ke kmenovým. Závislost počtu agenturních pracovníků na vyexpedovaném objemu zboží nebyla potvrzena. Stanovená hypotéza, že při obměně sezónního zboží je potřeba více agenturních zaměstnanců, též nebyla potvrzena.
Klíčová slova: agenturní zaměstnávání; zaměstnanci; agentury práce; uživatel; poměr
Název práce: The issue of agency employment in company ABC s.r.o
Autor(ka) práce: Nováková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šmíd, David
Oponenti práce: Jakešová, Patricia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the topic „The issue of agency employment in company ABC s.r.o.“ The aim of the thesis is to set the ideal ratio of agency employees to regular employees according to seasonality in the distribution center of the company ABC s.r.o. For a better understanding of the issue, it were conducted 5 in-depth interviews with 5 temporary work agencies. Subsequently, a quantitative research was conducted. The collected datas were analyzed and then evaluated. The result is an ideal ratio of agency employees to regular employees. The dependence of the number of agency workers on the volume of goods dispatched has not been confirmed. The stated hypothesis that more agency staffs are needed when changing seasonal goods was not confirmed.
Klíčová slova: user; ratio; agency employment; employees; temporary work agencies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2021
Datum podání práce: 24. 8. 2022
Datum obhajoby: 15. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78949/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: