Rozhodování spotřebitelů na základě Salopova modelu: Případová studie obchodního modelu společnosti Starbucks v Praze a Richmondu

Název práce: Consumers´ decisionmaking under Salop´s model: Key study on Starbucks Prague and Richmond business model
Autor(ka) práce: Kučera, Oldřich
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Čihák, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses the Starbucks business model in Prague and Richmond, focusing on the company’s consumers and their decision-making. The main contribution of the thesis is the inverting of Salop’s circle model with an emphasis on having transportation costs as an endogenous variable. Using this modified Salop’s circle model, the transportation costs of the average Starbucks consumer in both cities are calculated, explained, and compared. It is revealed that the average Starbucks consumer in Richmond bears, on average, 1.255x higher transportation costs than the one in Prague and is willing to travel 2.54x higher distances to purchase the average Starbucks product. In addition, after analyzing transportation costs, the thesis offers a real-life applicable business proposal for where to place a new Starbucks store in both cities, based on several techniques often used in business consulting for solving case studies. The suggested most suitable location for the new store in Prague is the Prague main railway station. In contrast, in Richmond, it is the intersection of West Broad Street E and North Lombardy Street, close to Virginia Commonwealth University.
Klíčová slova: Salop’s Model; Starbucks; Prague; Richmond; Transportation Costs; Case Study
Název práce: Rozhodování spotřebitelů na základě Salopova modelu: Případová studie obchodního modelu společnosti Starbucks v Praze a Richmondu
Autor(ka) práce: Kučera, Oldřich
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Čihák, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje obchodní model společnosti Starbucks v Praze a Richmondu, se zvláštním zaměřením na spotřebitele a jeho proces rozhodování. Hlavním přínosem práce je zejména odvození a konstrukce převráceného Salopova modelu, který používá náklady na dojížďku jako endogenní proměnnou. Za použití této upravené verze Salopova modelu jsou následně spočítány, interpretovány a porovnány náklady na dojížďku průměrného spotřebitele v obou zkoumaných městech. Z výsledků vyplývá, že náklady na dojížďku průměrného spotřebitele v Richmondu jsou v průměru 1,255x vyšší než ty samé náklady, nesené spotřebitelem v Praze. Současně je průměrný spotřebitel z Richmondu ochoten urazit 2,54x větší vzdálenost, za účelem koupě průměrného produktu společnosti Starbucks než jeho pražský protějšek. Mimo analýzu nákladů na dojížďku průměrného spotřebitele, nabízí tato práce také podnikatelské doporučení, kam umístit potenciální nový obchod společnosti Starbucks v obou zkoumaných městech. Toto doporučení je založeno na datech získaných a využitých v průběhu psaní této práce, jakož i na technikách, běžně používaných v business consultingu k řešení případových studií. Co se Prahy týká, nejvhodnější lokací pro umístění nového obchodu bylo shledáno Pražské hlavní nádraží, zatímco v Richmondu se jedná o křižovatku ulic West Broad Street E a North Lombardy Street, nacházející se poblíž Virginia Commonwealth University.
Klíčová slova: Salopův model; Starbucks; Praha; Richmond; Náklady na dojížďku; Případová studie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2022
Datum podání práce: 22. 11. 2022
Datum obhajoby: 30. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80127/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: