Komparace marketingu festivalu Colours of Ostrava a Lucerna Music Bar

Název práce: Komparace marketingu festivalu Colours of Ostrava a Lucerna Music Bar
Autor(ka) práce: Vágner, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petrová, Pavla
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá komparací marketingu multižánrového festivalu Colours of Ostrava a hudebního klubu Lucerna Music Bar. V teoretické části práce jsou představeny základní pojmy marketingu. Následně je marketing představen v hudebním průmyslu, a jsou specifikovány pojmy jako event marketing, cena umění, propagace, reklama a PR a sponzorství. Praktická část je zaměřena na komparaci jednotlivých způsobů využití marketingu zkoumaných subjektů. Cílem práce je srovnání a zhodnocení přístupu k marketingu hudebního festivalu a hudebního klubu s celoročním provozem. Pro naplnění stanoveného cíle byl proveden kvalitativní výzkum postavený na polostrukturovaných rozhovorech se zástupci zkoumaných subjektů a také návštěvníků kulturních akcí. Výstupem jsou doporučení pro hudební sektor, které mohou sloužit začínajícím organizátorům hudebních akcí.
Klíčová slova: reklama; festival; Colours of Ostrava; Lucerna Music Bar; hudební marketing
Název práce: Comparison of the marketing of the Colours of Ostrava festival and Lucerna Music Bar
Autor(ka) práce: Vágner, Václav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Petrová, Pavla
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the comparison of marketing of the multi-genre festival Colours of Ostrava and the Lucerna Music Bar music club. The theoretical part of the thesis introduces the basic concepts of marketing. Subsequently, marketing is introduced in the music industry, and concepts such as event marketing, art pricing, promotion, advertising and PR and sponsorship are specified. The practical part focuses on the comparison of the different ways of using marketing of the studied entities. The aim of the thesis is to compare and evaluate the marketing approach of a music festival and a music club with year-round operation. In order to fulfil the stated objective, qualitative research was conducted based on semi-structured interviews with representatives of the studied entities as well as visitors of cultural events. The outcome is recommendations for the music sector that can serve aspiring music event organisers.
Klíčová slova: festival; Lucerna Music Bar; music marketing; advertisement; Colours of Ostrava

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2022
Datum podání práce: 29. 11. 2022
Datum obhajoby: 24. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79423/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: