Využití emocí v marketingu turismu

Název práce: Využití emocí v marketingu turismu
Autor(ka) práce: Hurdová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Štumpf, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Emoce se v posledních letech staly důležitou součástí marketingové komunikace nejen v oblasti cestovního ruchu. Turisté vyhledávají stále více emocí v propagačních materiálech destinačních organizací, aby se mohli rozhodnout o své budoucí dovolené. Hlavním cílem práce je vyhodnotit emocionální reakce spotřebitelů na propagační videa vybraných destinací a jejich vliv na spotřební chování v budoucnu. Pro naplnění cíle byly využity kvalitativní metody primárního šetření prostřednictvím focus group, na základě které byla vybrána čtyři videa pro druhou část výzkumu. Pro zjištění nevědomých emočních reakcí byla využita metoda měření emocí FACS, doplněná hloubkovými rozhovory pro doplnění informací ohledně ovlivnění spotřebního chování turistů. Na základě analýzy všech tří metod byly vytvořeny návrhy a doporučení pro dosažení co nejefektivnější marketingové komunikace DMO.
Klíčová slova: emoční marketing; propagační video; emoce; marketing cestovního ruchu; destinace cestovního ruchu
Název práce: The use of emotions in tourism marketing
Autor(ka) práce: Hurdová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Štumpf, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In recent years, emotions have become an important part of marketing communication not only in the tourism sector. Tourists are increasingly looking for emotions in the promotional materials of destination organisations in order to make decisions about their future holidays. The main objective of this paper is to evaluate consumers' emotional reactions to promotional videos of selected destinations and their impact on future consumption behavior. To achieve the objective, qualitative methods of primary research through focus group were used to select four videos for the second part of the research. The FACS emotion measurement method was used to determine unconscious emotional reactions, supplemented by in-depth interviews to add information regarding the influence of tourists' consumption behaviour. Based on the analysis of all three methods, suggestions and recommendations were made to achieve the most effective marketing communication of the DMO.
Klíčová slova: emotions; promotional video; tourism destinations; tourism marketing; emotional marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2022
Datum podání práce: 7. 12. 2022
Datum obhajoby: 20. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79924/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: