Úloha vybraných dokumentů v mezinárodním obchodě

Název práce: Úloha vybraných dokumentů v mezinárodním obchodě
Autor(ka) práce: Turčák, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá dvěma klíčovými dokumenty v oblasti námořní a letecké mezinárodní logistiky. Zrychlující tempo změn v mezinárodním obchodě mění zažité používání těchto dokumentů, které jsou založené na úmluvách z minulého století. Cílem práce je porovnat použití dvou přepravních dokumentů - náložného listu a leteckého nákladního listu - z hlediska platné legislativy vzhledem k aktuální praxi z pohledu dvou nadnárodním přepravních společností a zjistit případné odchylky. Tohoto cíle je dosaženo na základě rešerše odborné literatury a platné legislativy a konzultací s manažery dvou společností, kteří mají dlouholeté zkušenosti s příslušnými dokumenty. Výsledkem práce je zjištěno, že neexistují odchylky mezi platnou legislativou a reálným použitím, nýbrž existuje širší škála problematických oblastí, které se vážou k jednotlivým společnostem a jejich vnitřním procesům. Do toho spadá i velmi diskutovaná oblast elektronizace těchto dokumentů.
Klíčová slova: Letecký nákladní list; Zasílatel; Spedice; Mezinárodní logistika; Konosament; Náložný list
Název práce: The Role of Selected Documents in International Trade
Autor(ka) práce: Turčák, František
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with two key documents in the field of maritime and aviation international logistics. The accelerating pace of change in international trade is changing the established use of these documents, which are based on conventions from the last century. The aim of the thesis is to compare the use of the two shipping documents - the Bill of Lading and the Air Waybill - in terms of current legislation against current practice from the perspective of two multinational shipping companies and to identify any possible deviations. This objective is achieved on the basis of a literature search and current legislation and consultations with managers of the two companies who have many years of experience with the relevant documents. As a result of the work, it is found that there are no deviations between the current legislation and the actual application, but that there is a wider range of problematic areas related to the individual companies and their internal processes. This includes the much debated area of digitization of these documents.
Klíčová slova: Bill of Lading; Air Waybill; International Logistics; Freight Forwarder

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2022
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 16. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79738/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: