Marketingová strategie vybrané firmy: Red Bull

Název práce: Marketingová strategie vybrané firmy: Red Bull
Autor(ka) práce: Stupáková, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, Petr
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií společnosti Red Bull. Teoretická část zahrnuje vymezení oblasti marketingu, včetně popisu jednotlivých marketingových pojmů, jako je například marketingové plánování, marketingový mix a komunikační nástroje. V teoretické části také popisuji společnost Red Bull a její dceřinou společnost na českém trhu. Praktická část obsahuje konkurenční analýzu, SWOT analýzu firmy Red Bull a dotazníkové šetření, která má za cíl zjistit spotřební chování respondentů a jejich povědomí o marketingové komunikaci firmy Red Bull a jak ovlivňuje jejich vztah ke značce. Poslední část obsahuje návrh na zlepšení, který vychází z výsledků z dotazníkového šetření.
Klíčová slova: marketingová strategie; firma Red Bull; energetické nápoje
Název práce: The marketing strategy of the Red Bull company
Autor(ka) práce: Stupáková, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházka, Petr
Oponenti práce: Průša, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the marketing strategy of Red Bull. The theoretical part includes a definition of marketing, including a description of individual marketing concepts such as marketing planning, marketing mix, and communication tools. In the theoretical part, I also describe Red Bull and its subsidiary in the Czech market. The practical part includes a competitive analysis, a SWOT analysis of Red Bull, and a questionnaire survey to determine the respondents' consumption behavior and their awareness of Red Bull's marketing communication and how it affects their relationship with the brand. The last part contains a proposal for improvement based on the results of the questionnaire survey.
Klíčová slova: Red Bull GmbH; energy drinks; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 16. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77715/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: