Animační služby české cestovní kanceláře - tvorba nového programu pro děti

Název práce: Animační služby české cestovní kanceláře - tvorba nového programu pro děti
Autor(ka) práce: Hurdichová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Fodor, Viktor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na animační služby, převážně pak na animační program, jeho sestavení a vyzkoušení v praxi. V úvodní části jsou popsány jednotlivé pojmy, které s tímto tématem souvisí, jako animační služby a jejich zabezpečení, do kterého spadá organizační, personální, materiální a ekonomické zabezpečení. Dále se práce věnuje vybrané cestovní kanceláři a jejímu animačnímu klubu pro děti. Součástí práce jsou vypracované a podrobně popsané 2 animační programy pro děti. V závěru práce se nachází vyhodnocení dotazníkového šetření týkající se realizace programu.
Klíčová slova: animace v cestovním ruchu; animátor; Exim tours; Mango club
Název práce: Animation services of a czech travel agency - creation of a new program for children
Autor(ka) práce: Hurdichová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Fodor, Viktor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on animation services, mainly on the animation program, its compilation and its testing in practice. In the introductory part, individual concepts related to this topic are described, such as animation services and their security, which includes organizational, personnel, material and economic security. The work is also devoted to a selected travel agency and its animation club for children. The work includes 2 animation programs for children developed and described in detail. At the end of the work there is an evaluation of the questionnaire survey regarding the implementation of the program.
Klíčová slova: Animator; Exim tours; Mango club; animation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 9. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 20. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77612/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: