On-line nakupování potravin v ČR (srovnání Švédska a Česka)

Název práce: On-line nakupování potravin v ČR (srovnání Švédska a Česka)
Autor(ka) práce: Stavrovský, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, Petr
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je rychle se rozvíjející odvětví elektronického obchodu a online nakupování potravin. Práce se zabývá těmito oblastmi na dvou rozdílných trzích, a to na českém a švédském trhu. Cílem práce bylo srovnat tyto dva trhy v těchto oblastech a srovnat postoje švédských a českých spotřebitelů k online nakupování potravin. Úvodní kapitola se věnuje oblasti elektronického obchodu, jeho klasifikaci a vývoji. Další kapitola představuje oblast online nakupování potravin a její postavení v rámci e-commerce. Následně jsou popsány a srovnány trhy e-commerce v jednotlivých zemích. V praktické části jsou analyzovány postoje českých a švédských spotřebitelů k online nakupování potravin. Data o postojích švédských a českých zákazníků byly získány prostřednictvím dotazníkového šetření v obou zemích.
Klíčová slova: e-commerce; online nakupování potravin; nakupování přes internet; internet
Název práce: Online grocery shopping in the Czech Republic (comparison of the Czech Republic and Sweden)
Autor(ka) práce: Stavrovský, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházka, Petr
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this bachelor thesis is the rapidly growing e-commerce and online grocery shopping industry. The thesis deals with these areas in two different markets, namely the Czech and the Swedish market. The thesis aimed to compare the two markets in these areas and the attitudes of Swedish and Czech consumers towards online grocery shopping. The introductory chapter is devoted to e-commerce, its classification, and its development. The next chapter introduces the field of online grocery shopping and its position within e-commerce. Subsequently, the e-commerce markets in each country are described and compared. In the practical part, the attitudes of Czech and Swedish consumers toward online grocery shopping are analyzed. Data on the attitudes of Swedish and Czech consumers were obtained through a questionnaire survey in both countries.
Klíčová slova: online grocery shopping; online shopping; internet; e-commerce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 8. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 16. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77463/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: