Komunikační strategie krušnohorské hřebenovky

Název práce: Komunikační strategie krušnohorské hřebenovky
Autor(ka) práce: Kantková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Žufan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Komunikační strategie je nedílnou součástí marketingu firem, podniků a institucí nejen v cestovním ruchu. Rozložení množství turistů v destinacích lze v dnešní době ovlivnit správnou marketingovou komunikací. Tato práce si klade za cíl sestavit komunikační strategii pěší trasy, konkrétně krušnohorské hřebenovky v Ústeckém kraji. V teoretické části práce je provedena syntéza relevantní literatury. Praktická část práce obsahuje případové studie provedené na čtyřech vybraných pěších trasách a vlastní návrh komunikační strategie krušnohorské hřebenovky. Tento návrh zahrnuje cíle komunikace, popis cílové skupiny a marketingového sdělení, volbu komunikačního mixu a časový plán. Práce bude využita Klubem českých turistů a Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, kteří jej použijí jako podklad pro svou další činnost během komunikace Hřebenovky ve své oblasti.
Klíčová slova: cestovní ruch; pěší trasy; komunikační strategie; marketingová komunikace
Název práce: Communication strategy of Ore Mountains ridge trail
Autor(ka) práce: Kantková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Žufan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Communication strategy is an integral part of the marketing of companies, enterprises and institutions not only in the tourism industry. Today, the distribution of the number of tourists in destinations can be influenced by proper marketing communication. The aim of this thesis is to create a communication strategy for a hiking trail, specifically the Ore Mountains ridge trail in Ústí region. In the theoretical part of the thesis, a synthesis of relevant literature is presented. The practical part of the thesis contains case studies carried out on four selected trails and a proposal of a communication strategy for the Ore Mountains ridge trail. This proposal includes communication objectives, a description of the target group and the marketing message, the choice of a communication mix and a time schedule. The thesis will be provided to the Czech Tourist Club and the Saxon-Bohemian Switzerland, for which it will serve as a basis for their further activities in communicating the trail in their respective areas.
Klíčová slova: marketing communication; communication strategy; tourism; hiking trails

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75866/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: