Vliv rozvoje informačních technologií ve 21. století na mezinárodní vztahy: Případová studie umělá inteligence a data mining

Název práce: Vliv rozvoje informačních technologií ve 21. století na mezinárodní vztahy: Případová studie umělá inteligence a data mining
Autor(ka) práce: Náhlovská, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Rainová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá multidisciplinární problematikou umělé inteligence a mezinárodních vztahů. Cílem je odpovědět na otázku, zda existuje viditelná korelace mezi adaptací nově vznikajících technologií (zejména v podobě umělé inteligence a dolování dat) a mocenského postavení států. Vyhodnocení bylo založeno na kvantitativní datové analýze sledující osm proměnných zaměřených na ekonomické, politické a digitální schopnosti států. V závěru jsou formulovány dvě hrozby v podobě nových aktérů a nástrojů jež mohou ovlivnit mocenské uspořádání a je navrhnuto preventivní opatření v podobě globálního řízení založeného na spolupráci využívající světovou diverzifikaci.
Klíčová slova: globální řízení ; moc; dolování dat; umělá inteligence; digitální represe
Název práce: The impact of information technology development in the 21st century on international relations: a case study of artificial intelligence and data mining
Autor(ka) práce: Náhlovská, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Rainová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with multidisciplinary issues of artificial intelligence and international relations. The aim is to answer the question of whether there is a visible correlation between the adaptation of emerging technologies (especially in the form of artificial intelligence and data mining) and the power position of states. The evaluation is based on quantitative data analysis looking at eight variables focusing on the economic, political and digital capabilities of states. It concludes with the formulation of two threats in the form of new actors and instruments that may affect power arrangements and proposes a preventive measure in the form of collaborative global governance using global diversification.
Klíčová slova: power; global governance; digital repression; data mining; artifitial intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2020
Datum podání práce: 9. 12. 2022
Datum obhajoby: 11. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74395/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: