DigiTurtle - Machine learning supports a protection of sea turtles

Název práce: DigiTurtle - Machine learning supports a protection of sea turtles
Autor(ka) práce: Srp, Jiří
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Zimmermann, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis describes the creation and ultimate monetization of a system that, with the help of modern technologies, connects the two distinct realms of data, analytics and conservation practice, with a particular emphasis on turtle conservation. It encompasses the full journey, from the original business justification of the project through the succeeding project design, product design, and architecture of the entire solution, including the research team. The work also entails the development of a computer vision model with an emphasis on object detection, followed by an assessment of all models, including image classification and object identification. Last but not least, the thesis also focuses on the actual implementation and assessment of the service components in practice. However, it also includes a discussion of prospective enhancements to the existing solution for overall sustainability or enhancement of the entire solution.
Klíčová slova: blockchain; NFT; Machine Learning; Deep Learning; image processing; sea turtle protection; object detection model; conservation practice; database; image classification; object identification; Convolutional Neural Networks
Název práce: DigiTurtle - Machine learning supports a protection of sea turtles
Autor(ka) práce: Srp, Jiří
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Zimmermann, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zabývá vývojem systému a jeho případné monetizace, který s pomocí moderních technologií propojuje dva odlišné světy dat, analytiky a ochranářské praxe, se zaměřením na ochranu želv. Práce zachycuje celou cestu od původního obchodního zdůvodnění projektu přes následný návrh projektu, návrh produktu a architekturu celého řešení včetně řešitelského týmu. Práce zahrnuje také vývoj modelu strojového vidění s důrazem na detekci objektů a následné vyhodnocení všech modelů, včetně klasifikace obrazu a identifikace objektů. V neposlední řadě se práce zaměřuje také na implementaci a následné vyhodnocení jednotlivých komponent služby v praxi. Zahrnuje však také diskusi o potencionálních vylepšeních stávajícího řešení pro celkovou udržitelnost a zdokonalení celého řešení.
Klíčová slova: strojové učení; hluboké učení; zpracování obrazu; ochrana mořských želv; ochrana mořských želv; NFT; databáze; detekce objektů; klasifikace obrazu; ochrana přírody; konvoluční neuronové sítě; identifikace objektů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2022
Datum podání práce: 12. 12. 2022
Datum obhajoby: 24. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83087/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: