Vnímání značky Yves Rocher

Název práce: Vnímání značky Yves Rocher
Autor(ka) práce: Yegizbayeva, Karina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Dvořáková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je na základě kvantitativního výzkumu vyhodnotit, jak spotřebitelé vnímají značku Yves Rocher, především prozkoumat spotřebu přírodní kosmetiky, určit postoj k věrnostním programům a míru jejich oblíbenosti mezi respondenty. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá hlavními pojmy spojenými se značkou a jejím významem. Praktická část práce se zaměřuje především na sekundární výzkum nákupního chování a spotřebitelských zvyklostí a primární výzkum s užším zaměřením na značku Yves Rocher. Závěr práce shrnuje výsledky a formuluje konkrétní doporučení a návrhy pro zlepšení pozice na trhu pro společnost Yves Rocher.
Klíčová slova: identita značky; hodnota značky; Yves Rocher; značka; vnímání značky
Název práce: The perception of the Yves Rocher brand
Autor(ka) práce: Yegizbayeva, Karina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Dvořáková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to evaluate, on the basis of quantitative research, how consumers perceive the Yves Rocher brand, in particular to analyse the consumption of natural cosmetics, to determine the attitude towards loyalty programmes and the popularity of these programmes among respondents. The thesis is divided into two parts. The theoretical part focuses on the main terms related to the brand and its meaning. The practical part of the thesis focuses mainly on secondary research of shopping behaviour and consumption habits and primary research with a narrower focus on the Yves Rocher brand. The conclusion of the work summarizes the results and formulates specific recommendations and suggestions for improvement the market position of the Yves Rocher brand.
Klíčová slova: brand identity; brand value; Yves Rocher; brand; the perception of the brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2021
Datum podání práce: 13. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79265/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: