Odměňování zaměstnanců v organizaci

Název práce: Odměňování zaměstnanců v organizaci
Autor(ka) práce: Jiřičková, Leona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců, jeho transparentností a efektivností z hlediska pracovní motivace. V analytické části práce je představena zkoumaná společnost, kde je provedena analýza stávajícího odměňování. Dále jsou zde představeny výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi zaměstnanci zkoumané společnosti. Dotazník je zaměřen na spokojenost zaměstnanců se způsobem odměňování v podniku. Cílem práce je charakteristika způsobu odměňování a návrh na jeho změnu na základě dotazníkového šetření. Tyto změny by měly vést ke zvýšení motivace a tím i kvality výkonu zaměstnanců.
Klíčová slova: systém odměňování; motivace zaměstnanců; mzda
Název práce: Remuneration of employees in the organisation
Autor(ka) práce: Jiřičková, Leona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the employee remuneration system, its transparency and effectiveness in terms of motivation. In the analytical part of the thesis, the company under analysis of the remuneration system is carried out. Furthermore, in the practical part are also presented results of a research focused on employee’s satisfaction with the remuneration system in the company. The purpose of this thesis is the characteristics of the remuneration method and proposal for its change based on the questionnaire survey. These changes should lead to an increase in motivation and the quality of employee performance.
Klíčová slova: salary; remuneration system; employee motivation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2021
Datum podání práce: 13. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79012/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: