Možnosti retro marketingu z pohledu spotřebního chování

Název práce: Možnosti retro marketingu z pohledu spotřebního chování
Autor(ka) práce: Račko, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce má za cíl zjistit, jací spotřebitelé projevují tendence ke koupi produktů v retro stylu. Práce využívá zejména primárního výzkumu v podobě dotazníkového šetření a osobních rozhovorů s majiteli obchodů s produkty v retro stylu. Díky primárnímu výzkumu byly identifikovány vztahy mezi zájmem o produkty v retro stylu a demografickými, či ekonomickými údaji respondentů. Sekundární výzkum využívá dat z databáze MML-TGI, zejména pro účely identifikace vhodné marketingové komunikace. Na základě kombinace poznatků vyvstávajících z primárního a sekundárního výzkumu byla následně sestavena marketingová doporučení.
Klíčová slova: spotřební chování; Retro marketing; marketingová komunikace
Název práce: Retro marketing possibilities from the perspective of consumer behaviour
Autor(ka) práce: Račko, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to find out which consumers tend to buy retro-style products. The thesis mainly uses primary research in the form of a questionnaire survey and personal interviews with owners of shops selling retro-style products. Through primary research, relationships between interest in retro-style products and the demographic or economic data of the respondents were identified. Secondary research uses data from the MML-TGI database, particularly for the purpose of identifying appropriate marketing communications. Based on the combination of insights emerging from the primary and secondary research, marketing recommendations were subsequently developed.
Klíčová slova: Retro marketing; consumer behaviour; marketing communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2022
Datum podání práce: 14. 12. 2022
Datum obhajoby: 18. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79579/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: