Proaktivní řízení datové kvality u zákaznických a kontaktních dat v malé a střední firmě

Název práce: Proaktivní řízení datové kvality u zákaznických a kontaktních dat v malé a střední firmě
Autor(ka) práce: Hybler, Eduard
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Espinoza, Felix
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá možnostmi zlepšení definování rolí, procesů a nástrojů datové kvality v malé a středně velké firmě, aby odpovídaly proaktivní úrovni řízení kvality dat. Soustřeďuje se na zlepšení aktuálních procesů s využitím stávajících zdrojů. Analyzuje aktuální stav datové kvality a identifikuje její hlavní problémy včetně možnosti oprav. Práce obsahuje i teoretickou kapitolou o kvalitě dat a jejich dimenzích. Popisuje prostředí, procesy, businessové požadavky a datovou maturity ve firmě. Věnuje se datové kontrole vybraných atributů zákazníků a kontaktních osob a navrhuje jejich opravy. Obsahuje i příklad vnitrofiremní komunikace s cílem aktivně zvyšovat povědomí o datové kvalitě. Závěrem validuje dosažené výsledky a diskutuje nad důvody, které vedou k řešení datové kvality v malých a středně velkých firmách, jaké mohou být reálně dosažené efekty a jaké jsou možnosti dalšího budoucího řešení.
Klíčová slova: datová kvalita; kmenová data kontaktních osob; kontroly datové kvality; dimenze kvality dat; míra datové kvality; úroveň datové kvality; kmenová data zákazníků
Název práce: Proactive data quality management of customer and contact data in small and medium-sized business
Autor(ka) práce: Hybler, Eduard
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Espinoza, Felix
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the possibilities of improving the definition of data quality roles, processes and tools in a small and medium-sized organization to be in line with proactive level of data quality maturity. It focuses on improving current processes using existing resources. It analyzes the current state of data quality and identifies its main problems, including the possibility of corrections. The thesis begins with a theoretical chapter on data quality and its dimensions. It describes the environment, processes, business requirements and data maturity in the company. It deals with data quality controls of selected attributes of customers and contact persons and proposes their corrections. It shows an example of internal communication with the aim of constantly raising awareness of data quality. In conclusion, it validates the achieved results and discusses on the reasons that lead to the solution of data quality in small and medium-sized enterprises, what effects can be realistically achieved and what are the possibilities of further future solutions.
Klíčová slova: data quality controls; data quality dimensions; data quality measure; data quality maturity level; customer master data; data quality; contact person master data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2022
Datum podání práce: 16. 12. 2022
Datum obhajoby: 23. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83168/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: