Osobní finance, investiční možnosti a zvyklosti v ČR

Název práce: Osobní finance, investiční možnosti a zvyklosti v ČR
Autor(ka) práce: Mikušová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Žijeme v době finanční nejistoty a velkých výkyvů na finančních trzích. Tyto okolnosti budou mít podle řady odborníků značný vliv na investiční zvyklosti českých investorů v budoucnu. Ekonomové se obávají ještě silnějšího konzervatizmu a nedůvěry ve finanční nástroje. Mezera mezi výnosy plynoucími českým a např. americkým či australským rodinám z jejich portfolií se bude díky tomuto pravděpodobně stále prohlubovat. Má diplomová práce si klade za cíl stručně definovat finanční produkty, jenž mají čeští investoři k dispozici. Dále se snažím objasnit důvody, kvůli kterým existují významné rozdíly mezi průměrným portfoliem aktiv a závazků držených průměrnou českou, východoevropskou a západoevropskou rodinou.
Klíčová slova: české; investiční zvyklosti; finanční trh; investiční možnosti; osobní finance
Název práce: Personal finance, investment opportunities and conventions in the CR
Autor(ka) práce: Mikušová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
We are living in the era of financial uncertainty and high volatility on financial markets. According to some experts, these circumstances will have a significant impact on the investment conventions of Czech investors in the future. Economists are afraid of even stronger conservatism and skepticism on the field of investment tools. The gab between the yield of Czech and American or Australian family portfolio will be most probably deepen thanks to this. My master thesis has the goal to briefly define financial products which are available for Czech investors. Furthermore I also explain reasons of significant differences between the average portfolio of assets and credits of Czech, eastern and western European family.
Klíčová slova: czech; investment conventions; financial market; investment opportunities; personal finance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2008
Datum podání práce: 17. 12. 2008
Datum obhajoby: 3. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16259/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: