Ekonometrická analýza vývoje inflace v ČR

Název práce: Ekonometrická analýza vývoje inflace v ČR
Autor(ka) práce: Demeš, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Pánková, Václava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza vývoje inflace pomocí vhodných ekonometrických modelů. V průběhu textu je nejdříve popsána inflace včetně jejích forem a možnostech měření. Je zmíněna důležitost sledování a analyzování inflace z pohledu České národní banky. Následně jsou popsány časové řady a jejich vlastnosti, které jsou důležité z hlediska konstrukce ekonometrických modelů. V další části se práce zaměřuje na popis ekonometrických modelů. Jedná se konkrétně o modely vektorové autoregrese, v této souvislosti je diskutována podstata Grangerovy kauzality a funkce odezvy (impuls reakce), a dále o jednorovnicové i vícerovnicové modely korekce chyby. Empirická část práce obsahuje aplikaci těchto modelů na vybrané makroekonomické časové řady v ČR s cílem analyzovat vztah inflace s jednotlivými makroekonomickými veličinami. Je zvolen optimální model vektorové autoregrese a jsou interpretovány výsledky Grangerovy kauzality a funkce odezvy. Jsou také rovněž aplikovány modely korekce chyby, které zkoumají problematiku kointegrace.
Klíčová slova: Model korekce chyby; Model vektorové autoregrese; Cílování inflace
Název práce: Econometric analysis of inflation in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Demeš, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Pánková, Václava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The degree work is focused on analysis of inflation with help of suitable econometric models. Inflation with it's forms and possibilities of measuring is described at the beginning of the paper. There is mentioned an importance of monitoring and analysing inflation in view of Czech national bank. Consequently there are described characteristics of time series, which are important from viewpoint of construction of econometric models. Next part of this paper is focused on characterization of econometrics models. At first there is vector autoregression model, in this connection there is discussed the essence of Granger causality and impulse reaction. There are also noticed both error correction model and vector error correction model. The empirical part of degree work involves the use of these models on selected macroeconomic time series of the Czech republic. The objective is to analyze the relationship between inflation and other individual macroeconomic quantities. There is established the optimal vector autoregressive model and the results of Granger causality and impulse reaction are interpretated. Both error correction model and vector error correction model examining cointegration are also applied.
Klíčová slova: Error correction model; Vector autoregressive model; Inflation targeting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2008
Datum podání práce: 31. 1. 2009
Datum obhajoby: 3. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16031/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: