Komparace penzijních systémů ČR a Norska v letech 2011-2020 a jejich dlouhodobá udržitelnost

Název práce: Komparace penzijních systémů ČR a Norska v letech 2011-2020 a jejich dlouhodobá udržitelnost
Autor(ka) práce: Milaberská, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je komparace důchodových systémů v České republice a Norsku v letech 2011–2020. Obě země čelí problému stárnutí obyvatelstva, a proto norský důchodový systém prošel v roce 2011 významnou proměnou v rámci důchodové reformy. Z výsledků analýzy ukazatelů dlouhodobé udržitelnosti vyplývá, že Norsko bude do budoucna vynakládat menší podíl výdajů na starobní důchody k HDP než ČR a bude mít menší poměr obyvatelstva v důchodovém věku k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. V Norsku je také vyšší zaměstnanost osob v předdůchodovém i důchodovém věku. Porovnání příjmově typizovaných jedinců, rozdělených do tří kategorií podle příjmů, prokazuje vysokou solidaritu českého důchodového systému, jelikož Česká republika poskytuje ve všech kategoriích vyšší čistý náhradový poměr starobního důchodu ke mzdě než Norsko. Práce také přináší doporučení možných změn v důchodovém systému České republiky na základě provedené SWOT analýzy.
Klíčová slova: důchodový systém; starobní důchod; stárnutí obyvatelstva; Česká republika; Norsko; penzijní systém
Název práce: Comparison of pension systems in the Czech Republic and Norway in the years 2011–2020 and their long-term sustainability
Autor(ka) práce: Milaberská, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to compare pension systems in the Czech Republic and Norway in 2011–2020. Both countries face the problem of an aging population, which is why the Norwegian pension system underwent a significant transformation in 2011 as a part of the pension reform. The results of the analysis of long-term sustainability indicators show that in the future Norway will spend a smaller share of expenditure on old-age pensions to GDP than the Czech Republic and will have a smaller ratio of the number of elderly people to the working-age population. In Norway, there is also a higher employment rate of people in pre-retirement and retirement age. A comparison of income standardized individuals, divided into three categories according to the income, demonstrates the high solidarity of the czech pension system, as the Czech Republic in all categories provides a higher net replacement rate than Norway. The thesis also provides suggestions for possible changes in the czech pension system based on a SWOT analysis.
Klíčová slova: old age pension; population ageing; Norway; pension system; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2021
Datum podání práce: 16. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78939/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: