Hodnocení nefinančního reportingu v odvětví energetiky

Název práce: Hodnocení nefinančního reportingu v odvětví energetiky
Autor(ka) práce: Pokorná, Vendula
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Závodná, Lucie Sára
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá nefinančním reportingem v odvětví energetiky. Ten zažívá postupný rozvoj a nabývá na významu. Zájem o něj roste jak ze strany stakeholderů a akademiků, tak ze strany samotných podniků, které v něm začínají spatřovat přínosy, ať už se jedná o zvyšování transparentnosti, zlepšování vztahů se stakeholdery či o zlepšování pověsti. Práce si klade za cíl zhodnotit nefinanční reporting, srovnat firmy, identifikovat hlavní nedostatky a poskytnout ucelený obraz úrovně nefinančního výkaznictví v odvětví. Také však poskytnout návrhy vedoucí ke zvyšování transparentnosti i úrovně reportování a naznačit jeho možný další vývoj. K tomu práce využívá obsahové analýzy textu výročních zpráv a nefinančních reportů, stejně tak i statistických nástrojů a metod. Bylo zjištěno, že úroveň reportingu v odvětví není obecně příliš vysoká a mezi podniky v odvětví existují výrazné rozdíly, avšak bylo prokázáno snižování těchto rozdílů i zvyšování úrovně reportingu. Zároveň nebyla prokázána závislost mezi velikostí obratu podniku a jeho úrovní reportingu. Situace si žádá zejména legislativní úpravy v oblasti standardizace, dále také zvyšování tlaku ze strany stakeholderů a růst zájmu samotných firem o sledování a vykazování nefinančních ukazatelů.
Klíčová slova: Nefinanční reporting; Nefinanční zprávy; Zprávy o udržitelnosti; Nefinanční informace; Odvětví energetiky v ČR
Název práce: Evaluation of non-financial reporting in the energy sector in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Pokorná, Vendula
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Závodná, Lucie Sára
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with non-financial reporting in the energy sector in the Czech Republic. It is gradually developing and gaining importance. It is gaining interest from stakeholders, academics and businesses themselves, who are beginning to see the benefits, whether it is increasing transparency, improving stakeholder relations or reputation. The paper aims to evaluate non-financial reporting, compare companies, identify major drawbacks and provide a comprehensive view of the quality of non-financial reporting in the industry. However, it should also provide suggestions for increasing transparency and the quality of reporting and indicate its possible future development. To do this, the thesis uses content analysis of annual reports and non-financial reports, as well as statistical tools and methods. It was found that the quality of reporting in the sector is generally low, there are significant differences between companies in the sector, but there was evidence of a reduction in these differences as well as an increase in the quality of reporting. At the same time, the relationship between the size of a company’s turnover and its quality of reporting has not been demonstrated. The situation requires legislative changes in the area of standardization, as well as increasing pressure from stakeholders and a growth of interest of companies themselves in monitoring and reporting non-financial indicators.
Klíčová slova: Non-financial information; Non-financial reports; Sustainability reports; Energy sector in the Czech Republic; Non-financial reporting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 7. 2021
Datum podání práce: 16. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77411/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: