Specifický reverse charge a jeho dopad na karuselové podvody

Název práce: Specifický reverse charge a jeho dopad na karuselové podvody
Autor(ka) práce: Sauerová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Dytrychová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá karuselovými podvody a opatřením proti nim ve formě specifického reverse charge. Zrcadlově vykázané hodnoty vývozu a dovozu u železa a oceli, hliníku a olova mezi Českou a Slovenskou republikou naznačují, že při obchodu s těmito komoditami docházelo ke karuselovým podvodům. Hlavním cílem práce je zjistit, zda má zavedení režimu přenesené daňové povinnosti u zmíněných kovů v České republice dopad na karuselové podvody uskutečňované při přeshraničních obchodech se slovenskými dodavateli. Ke splnění cíle byla využita regresní analýza časových řad vývozu a dovozu a Chowův test strukturálních zlomů. Bylo zjištěno, že po implementaci specifického reverse charge nastala významná změna ve vykazovaných údajích o vývozu a dovozu u všech zkoumaných komodit. Lze konstatovat, že díky danému opatření došlo k eliminaci karuselových podvodů uskutečňovaných se slovenskými dodavateli, a tudíž opatření účinně zapůsobilo.
Klíčová slova: specifický reverse charge; karuselové podvody; trade gap; obchod s kovy; regresní analýza časových řad; Chowův test
Název práce: Specific reverse charge and its impact on carousel frauds
Autor(ka) práce: Sauerová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Oponenti práce: Dytrychová, Alžběta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on carousel frauds and measure against them in the form of a specific reverse charge. Mirrored export and import values for iron and steel, aluminium and lead between the Czech Republic and the Slovak Republic indicate that there were carousel frauds in trade with these commodities. The main aim of the thesis is to find out whether the introduction of the specific reverse charge regime on the mentioned metals in the Czech Republic has an impact on carousel frauds carried out in cross-border transactions with Slovak suppliers. To achieve that, regression analysis of time series of exports and imports and Chow's test of structural breaks were used. It was found that after the implementation of the specific reverse charge, there was a significant change in the reported data on exports and imports for all commodities examined. It can be stated that, thanks to the given measure, the carousel frauds carried out with Slovak suppliers were eliminated, and therefore the measure had an effective impact.
Klíčová slova: specific reverse charge; carousel frauds; trade gap; metal trade; time series regression analysis; Chow test

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 7. 2021
Datum podání práce: 17. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77447/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: