Neomezená dovolená ve firmách v České republice

Název práce: Neomezená dovolená ve firmách v České republice
Autor(ka) práce: Králová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Motlová, Veronika
Oponenti práce: Půbalová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou trendu neomezené dovolené ve firmách v České republice, který se stává novým nástrojem a předmětem diskuse mnoha firem praktikující flexibilní pracovní politiku. Pro lepší porozumění problematiky benefitu neomezené dovolené jsou blíže objasněny role a důležitost zaměstnaneckých benefitů. Dále se práce věnuje teorii neomezené dovolené a zejména jejím dvěma možným efektům. Samotnému výzkumu a analýze podléhá především zavedení, fungování, předpoklady a přínosy zaměstnancům i samotným firmám s neomezenou dovolenou. Pro výzkum je využita metoda kvalitativních rozhovorů ve formě interview se zástupci firem, kteří disponují potřebnými daty a znalostmi. Závěr práce přináší zhodnocení trendu neomezené dovolené a doporučení pro firmy, které jeho zavedení zvažují.
Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity; zaměstnanec; autonomie; neomezená dovolená; flexibilní pracovní politika
Název práce: Unlimited paid time off in companies in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Králová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Motlová, Veronika
Oponenti práce: Půbalová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the analysis of the trend of unlimited paid time off in companies in the Czech Republic, which is becoming a new tool and subject of discussion for many companies practicing a flexible work policy. For a better understanding of the benefit of unlimited leave, the role and importance of employee benefits are explained in more detail. Furthermore, the thesis deals with the theory of unlimited leave and especially its two possible effects. The introduction, functioning, assumptions and benefits to employees and companies themselves with unlimited paid time off are subject to research and analysis. The research uses the method of qualitative interviews with company representatives who have the necessary data and knowledge. The conclusion of the work brings an evaluation of the trend of unlimited vacation and recommendations for companies considering its introduction.
Klíčová slova: Employees' benefits; autonomy; employee; flexible working policy; unlimited paid time off

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2022
Datum podání práce: 19. 12. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82086/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: