Finanční analýza společnosti VINIUM a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti VINIUM a.s
Autor(ka) práce: Lukáčová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kohoutek, Štěpán
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje provedení finanční analýzy akciové společnosti Vinium za roky 2017–2020 a následným zhodnocením finančního zdraví společnosti. Obsahuje dvě kapitoly. První kapitola představuje charakteristiku analyzované společnosti, jejích konkurentů a odvětví. Druhá kapitola v rámci finanční analýzy propojuje teorii s praxí. Zabývá se horizontální a vertikální analýzou, analýzou poměrových ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti a bankrotním modelem. V závěru práce je shrnutí výsledků finanční analýzy a jsou navržena určitá doporučení.
Klíčová slova: akciová společnost Vinium; finanční analýza ; horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; bankrotní model
Název práce: Financial analysis of the company Vinium, a.s
Autor(ka) práce: Lukáčová, Simona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kohoutek, Štěpán
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis is devoted to conducting a financial analysis of Vinium, a joint stock company, for the years 2017–2020 and then evaluating the company's financial health. It contains two chapters. The first chapter presents the characteristics of the analysed company, its competitors and industry. The second chapter links theory with practice in the financial analysis. It deals with horizontal and vertical analysis, ratio analysis of profitability, activity, liquidity and debt ratios and bankruptcy model. The thesis concludes with a summary of the results of the financial analysis and some recommendations are proposed.
Klíčová slova: ratio analysis; bankruptcy model ; a joint stock company Vinium ; financial analysis ; horizontal and vertical analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2022
Datum podání práce: 9. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79865/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: