Propopulační opatření jako možný nástroj k budoucímu vyššímu výběru daní

Název práce: Propopulační opatření jako možný nástroj k budoucímu vyššímu výběru daní
Autor(ka) práce: Máchalová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Vančurová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje problematice propopulační (rodinné) politiky a jednotlivým propopulačním opatřením v České republice. Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat propopulační opatření v České republice, a zároveň analyzovat jejich vliv na úhrnnou plodnost. Teoretická část práce je zaměřena zejména na populační a rodinnou politiku, demografický vývoj a opatření rodinné politiky v České republice. V praktické části diplomové práce byla provedena analýza vlivu vybraných determinantů na vývoj plodnosti v České republice, s cílem zjistit, zda mají propopulační opatření v České republice vliv na vývoj úhrnné plodnosti. Vztah mezi plodností a vybranými faktory je zkoumán pomocí vícenásobné regresní analýzy časových řad. Výsledky této analýzy ukázaly, že na úhrnnou plodnost má vliv průměrná mzda, daňové zvýhodnění a minimální mzda. Vliv úhrnné plodnosti nebyl prokázán u sociálních příspěvků pro rodiny s dětmi.
Klíčová slova: Populační politika; demografický vývoj; nástroje rodinné politiky; rodinná politika; vícenásobná regresní analýza; úhrnná plodnost
Název práce: Pro-population measures as a possible tool for future higher tax collection
Autor(ka) práce: Máchalová, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Vančurová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the issue of pro-population (family) policy and individual pro-population measures in the Czech Republic. The aim of the thesis is to describe and analyze pro-population measures in the Czech Republic, and at the same time to analyze their effect on total fertility. The theoretical part of the work is mainly focused on population and family policy, demographic development and measures of family policy in the Czech Republic. In the practical part of the thesis, an analysis of the influence of selected determinants on the development of fertility in the Czech Republic was carried out, with the aim of finding out whether pro-population policies in the Czech Republic influence the development of total fertility. The relationship between fertility and selected factors is investigated using time series multiple regression analysis. The results of themanalysis showed that the average wage, tax benefits and the minimum wage influence total fertility. The effect of total fertility has not been proven for social benefits for families with children.
Klíčová slova: total fertility rate; family policy; tools of family policy; Demographic development; population policy; multiple regression analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2021
Datum podání práce: 9. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78113/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: