Analýza faktorů ovlivňujících regionální diferenciaci podpory a implementaci prioritní osy Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014–2020

Název práce: Analýza faktorů ovlivňujících regionální diferenciaci podpory a implementaci prioritní osy Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014–2020
Autor(ka) práce: Fainová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá projekty v rámci první prioritní osy Podpora zaměstnanosti a adaptability Operačního programu zaměstnanost v programovém období 2014–2020. Cílem diplomové práce je zhodnocení faktorů a souvislostí ovlivňujících regionální diferenciaci realizovaných projektů z Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014–2020, které byly podpořeny z první prioritní osy – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Dle výsledků je potvrzeno, že míra nezaměstnanosti daného regionu a struktura uchazečů o zaměstnání jsou ve shodě s definičními znaky OPZ důležitými diferenciačními faktory. Podle respondentů z Úřadu práce je důležitým faktorem geografická poloha kraje vytvářející specifické předpoklady pro trh práce. Výrazným faktorem ovlivňující realizaci projektů je podle respondentů také pandemie covid-19.
Klíčová slova: podpora zaměstnanosti; dotace; Operační program Zaměstnanost; kraje České republiky; Evropská unie
Název práce: Analysis of Factors Affecting Regional Differentiation of Support and Implementation of Priority Axis Supporting Employment and Workforce Adaptability of the Operational Program Employment in the Program Period 2014-2020
Autor(ka) práce: Fainová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with projects within the first priority axis Supporting employment and workforce adaptability of the Operational Program Employment in the program period 2014-2020. The aim of the thesis is to evaluate the factors and contexts affecting the regional differentiation of implemented projects from the Operational Program Employment in the program period 2014-2020, which were supported from the first priority axis – Supporting employment and workforce adaptability. The results confirm that the unemployment rate of the given region and the structure of job seekers, in line with program definiton, are important differentiating factors. According to the respondents from the Labour Offices, an important factor is the geographic location of the region, which creates specific conditions for the labour market. The covid-19 pandemic is also a significant factor influencing the implementation of projects.
Klíčová slova: subsidies; Operational Programme Employment; regions of the Czech Republic; European Union; employment support

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2022
Datum podání práce: 15. 1. 2023
Datum obhajoby: 17. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79868/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: