Finanční analýza TOS VARNSDORF a.s

Název práce: Finanční analýza TOS VARNSDORF a.s
Autor(ka) práce: Pokorný, Ivan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Dufková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cíl bakalářské práce spočívá ve vyhodnocení finančního zdraví společnosti TOS VARNSDORF a.s. za pomoci výsledků získaných z finanční analýzy mezi lety 2017 až 2021. Práce sestává ze dvou hlavních částí, a to z části metodické a části praktické. V rámci metodické části jsou vymezeny jednotlivé techniky a metody finanční analýzy, které jsou dále použity v části praktické. V praktické části je rozpracovaná vertikální a horizontální analýza, dále se bakalářská práce věnuje poměrovým ukazatelům analyzované společnosti a konkurentům a jejich úspěšnosti na trhu. V závěru praktické části jsou aplikovány bankrotní a bonitní modely. Na konci práce jsou komplexně shrnuty získané informace a okomentován finanční stav společnosti TOS VARNSDORF a.s. a případné řešení nedostatků.
Klíčová slova: TOS VARNSDORF a.s.; finanční analýza; poměrové ukazatelé; rentabilita; aktiva; likvidita; horizontální a vertikální analýza
Název práce: Financial analysis of the company TOS VARNSDORF a.s
Autor(ka) práce: Pokorný, Ivan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Dufková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis consists in an evaluation of financial health of TOS VARNSDORF a.s. using the results obtained from the financial analysis between years 2017 and 2021. The thesis is composed of two main parts: methodological and practical. The methodological part defines different techniques and methods of financial analysis that will be further used in the practical part. In the practical part, the vertical and horizontal analysis will be elaborated. Next, bachelor thesis focuses on the ratios of the analysed company and competitors and their success in the market. At the end of the practical part, bankruptcy and creditworthiness models will be applied. At the end of the thesis, the obtained information will be comprehensively summarized and the financial situation of TOS VARNSDORF a.s. will came with possible solutions to the shortcomings.
Klíčová slova: TOS VARNSDORF a.s.; assets; liquidity; horizontal and vertical analysis; ratios; profitability; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2021
Datum podání práce: 15. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78956/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: