Dopady opatření proti šíření koronaviru na centra měst

Název práce: Dopady opatření proti šíření koronaviru na centra měst
Autor(ka) práce: Eliášová, Simona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Krbová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá zjištěním, jaké dopady měla opatření nařízená proti šíření onemocnění Covid-19 na centra čtyř vybraných měst. Ke zjištění je proveden terénní výzkum přímo na náměstích a porovnání struktury provozoven před vypuknutím pandemie se stavem v únoru 2023. Dále jsou provedeny rozhovory s lidmi, kteří vybraná města dobře znají a se zástupci vybraných měst. Sledován je také vývoj sald rozpočtů vybraných měst před pandemií Covid-19 a během ní. Na závěr jsou zjištění shrnuta a na základě dosažených výsledků a příkladů dobré praxe navržena opatření pro samosprávy, jak snížit negativní dopady opatření.
Klíčová slova: Covid-19; pandemie; centra měst; náměstí
Název práce: Impacts of measures implemented to prevent spread of coronavirus on the centres of towns
Autor(ka) práce: Eliášová, Simona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Krbová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with finding out the impact of measures implemented to prevent the spread of Covid-19 disease on the centres of four selected towns. To find out, field research is conducted directly in the squares, comparing the structure of establishments before the outbreak of the pandemic with the state in February 2023. Furthermore, interviews are conducted with people who know the selected towns well and with representatives from the municipal authorities of the selected towns. The development of the budget balances of the selected towns before and during the Covid-19 pandemic is also observed. At the end, the findings are summarized and based on the results and examples of good practice, measures are proposed for municipalities to reduce the negative impacts of the measures.
Klíčová slova: square; Covid-19; pandemic; centres of towns

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2021
Datum podání práce: 14. 12. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77962/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: