Self- management jedinců s poruchami příjmu potravy se zaměřením na anorexii

Název práce: Self- management jedinců s poruchami příjmu potravy se zaměřením na anorexii
Autor(ka) práce: Marešová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pažitný, Peter
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá self-managementem jedinců s poruchami příjmu potravy ze zaměřením na mentální anorexii. Cílem práce je zjištění, zda self-management může přispět k léčbě tohoto onemocnění. Byl kladen důraz na získání primárních informací o povědomí a názorech respondentů. Pro praktickou část byl zvolen kvantitativní výzkum provedený na základě dotazníkového šetření. Byl určen pro respondenty ve věku 15 – 20 let. Dotazník se skládal ze tří částí a dohromady obsahoval 16 uzavřených otázek nutných k vyřešení výzkumných otázek, potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Pro následné vyhodnocení dat byl využit Chí-kvadrát test nezávislosti či Welchův t-test. Z výsledků nebylo prokázáno, že by věk měl vliv na celkovou úroveň sebeřízení u jedinců.
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy; Johariho mřížka; mentální anorexie; self-management; vliv médií
Název práce: Self-management of individuals with eating disorders with a focus on anorexia
Autor(ka) práce: Marešová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pažitný, Peter
Oponenti práce: Závodný Pospíšil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with self-management of individuals with eating disorders with a focus on anorexia nervosa. The aim of the thesis is to determine whether self-management can contribute to the treatment of this disorder. Emphasis was placed on obtaining primary information about the awareness and opinions of the respondents. For the practical part, quantitative research based on a questionnaire survey was chosen. It was designed for respondents aged 15 to 20 years. The questionnaire consisted of three parts and together contained 16 closed questions necessary to address the research questions, confirm or refute the stated hypotheses. Chi-square test of independence or Welch's t-test was used for subsequent data analysis. From the results, age was not shown to have an effect on the overall level of self-management in the individuals.
Klíčová slova: Anorexia nervosa; Johari window; Self-management; Media influence; Eating disorders

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2022
Datum podání práce: 23. 4. 2023
Datum obhajoby: 13. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81938/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: