Prediktivní validita metod výběru zaměstnanců: Od tabulky Schmidta a Huntera dále

Název práce: Prediktivní validita metod výběru zaměstnanců: Od tabulky Schmidta a Huntera dále
Autor(ka) práce: Fůsová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Vašíčková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Prediktivní validita je nástrojem, který personalistům může pomáhat při volbě metod výběru zaměstnanců. Problematikou prediktivní validity metod výběru zaměstnanců se zabývali Schmidt a Hunter, kteří vytvořili tabulku s koeficienty prediktivní validity pro jednotlivé metody výběru zaměstnanců. Při efektivním vybírání zaměstnanců dochází k šetření času i peněz. Problémem ovšem je, že personalisté koeficient prediktivní validity v praxi skoro nevyužívají a spoléhají na své zaryté postupy. Pro-to jsem se rozhodla zaměřit konkrétně na to, jak personalisté koncipují své pohovory. Zda tyto postupy korespondují s teorií a také na to, jaké faktory při výběru zaměstnanců mohou ovlivňovat právě prediktivní validitu. Z výsledků analýzy je patrné, že reálná praxe skutečně koresponduje s dostupnou teorií.
Klíčová slova: prediktivní validita; metody výběru zaměstnanců; Schmidt a Hunter
Název práce: Predictive validity of employee selection methods: From the Schmidts and Hunters further
Autor(ka) práce: Fůsová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Vašíčková, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Predictive validity is a tool that can help HR managers with employee selection. The issue of predictive validity of employee selection methods was dealt with by Schmidt and Hunter, who created a table of predictive validity coefficients for each method of employee selection. Efficient selection of employees saves time and also money. However, the problem is that HR professionals hardly use the coefficient of predictive validity in practice and rely on their proven procedures. That is why I decided to focus specifically on how recruiters design their interviews. Whether these procedures correspond with the theory and also which factors in the selection of employees can influence the predictive validity. From the results of the analysis, it is evident that real practice corresponds with the theory.
Klíčová slova: Schmidt and Hunter; personnel selection methods; predictive validity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2022
Datum podání práce: 23. 4. 2023
Datum obhajoby: 13. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80162/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: