Změny spotřebního chování v důsledku rozvoje mobilních technologií v oblasti turismu v závislosti na věku spotřebitele

Název práce: Změny spotřebního chování v důsledku rozvoje mobilních technologií v oblasti turismu v závislosti na věku spotřebitele
Autor(ka) práce: Tingel, Samuel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Janeček, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Účelem této bakalářské práce je zjištění vlivu věku na změny spotřebního chování v důsledku rozvoje mobilních technologií v oblasti turismu. Práce se dělí na část teoretickou a část praktickou, přičemž teoretická část se věnuje spotřebnímu chování obecně i v cestovním ruchu a m-turismu na základě odborné české i zahraniční literatury, zatímco část praktická je dedikována vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo provedeno za účelem zjištění zmíněných mezigeneračních rozdílů, a to především ve fázích plánování a prožívání. Výsledky bude možné využít k přesnějšímu oslovení cílových skupin podnikateli a organizacemi cestovního ruchu.
Klíčová slova: Mobilní technologie; Cestovní ruch; Mezigenerační rozdíly
Název práce: Changes in consumption behaviour as a result of the development of mobile technologies in tourism depending on the age of the consumer
Autor(ka) práce: Tingel, Samuel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Janeček, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to determine the effect of age on changes in consumption behaviour resulting from the development of mobile technologies in tourism. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The former is devoted to consumer behaviour in both general and tourism markets as well as to m-tourism as such being based on the Czech and foreign literature, meanwhile the latter being based on a questionnaire survey, which is being evaluated with the view of identifying the above-mentioned intergenerational differences, especially in the planning and experiencing phases. The results can be used by entrepreneurs and tourism organisations to reach their target groups more effectively.
Klíčová slova: Mobile technologies; Tourism; Intergenerational differences

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2022
Datum podání práce: 26. 4. 2023
Datum obhajoby: 24. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81411/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: