Specifika komunikace B2B s příkladem vybrané IT společnosti

Název práce: Specifika komunikace B2B s příkladem vybrané IT společnosti
Autor(ka) práce: Prudká, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Pavlousková, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je vymezit specifika B2B komunikace, na konkrétním příkladu IT společnosti Profinit provést analýzu používaných komunikačních nástrojů a zhodnotit vhodnost volby těchto nástrojů vzhledem k cílové skupině komunikace. Práce je strukturována do celkem pěti kapitol. Cílem teoretické části je vymezit hlavní pojmy a charakterizovat jednotlivé fáze přípravy, realizace a zhodnocení komerčních komunikací. Poslední dvě kapitoly jsou pak věnovány praktickému příkladu komunikace IT společnosti Profinit, jejímu zhodnocení a doporučením.
Klíčová slova: IT; komerční komunikace; B2B
Název práce: Specifics of B2B communiactions with an example of a chosen IT company
Autor(ka) práce: Prudká, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Pavlousková, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
To define the specifics of B2B communications, to make an analysis of communications instruments of an IT company Profinit and to evaluate propriety of the chosen communication mix owing to its target groups is the main goal of this thesis. The thesis is structured to five chapters. The main definitions and individual phases of preparation, application and evaluation of commercial communications are specified in the theoretical part. The last two chapters contain a practical communication example of IT company Profinit, its evaluation and recommendation.
Klíčová slova: commercial communications; B2B; IT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2008
Datum podání práce: 17. 12. 2008
Datum obhajoby: 19. 1. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17086/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: