Kolize rozvrhových akcí ve studijním systému - analýza a návrh řešení

Název práce: Kolize rozvrhových akcí ve studijním systému - analýza a návrh řešení
Autor(ka) práce: Matulová, Júlia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Šimeček, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá kolizemi rozvrhových akcí, které vznikají při tvorbě rozvrhu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Proces vytváření rozvrhu v současné době neobsahuje žádnou kontrolu, zda je pro studenty v jednotlivých semestrech studia možné si zapsat všechny předměty podle vzorového plánu, aniž by se jim rozvrhové akce povinných předmětů překrývaly. Cílem diplomové práce je návrh řešení kolizí rozvrhových akcí ve studijním systému. Dílčím cílem je popis procesu vytváření rozvrhu, který je sestaven dle rozhovorů s pracovníky kateder, a určení definice kolize rozvrhových akcí, která vychází jak z potřeb školy, tak z rešerše dostupných zdrojů k tématu. Práce obsahuje i dotazníkové šetření mezi studenty o jejich zkušenostech s kolizemi. Pro naplnění druhého dílčího cíle je potřebná analýza kolizí na základě historických dat ze studijního systému. Vychází ze záznamů o zápisech na předměty v minulých letech a na výstupu jsou upozornění na kolize v jednotlivých programech pro každý semestr studia. Třetím dílčím cílem je návrh nástrojů pro identifikování kolizí při vytváření a úpravách rozvrhu. Výsledky práce mohou použít pracovníci podílející se na tvorbě rozvrhu pro upozorňování na kolize, které pak musí individuálně vyhodnotit a dle toho navrhnout úpravu rozvrhu.
Klíčová slova: studijní plán; tvorba rozvrhu; rozvrh; kolize
Název práce: Conflicts of schedule actions in the study system - analysis and solution proposal
Autor(ka) práce: Matulová, Júlia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Šimeček, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the conflicts of scheduling actions that arise in the creation of a timetable at the Prague University of Economics and Business. The process of scheduling currently does not include any control over whether it is possible for students in each semester of study to enrol in all courses according to the model schedule without overlapping schedule actions of compulsory courses. The aim of this thesis is to propose a solution to schedule action conflicts in the study system. A sub-objective is to describe the process of creating the timetable, which is compiled according to interviews with departmental staff, and to determine a definition of timetable action collision based on both the needs of the school and a review of available resources on the topic. The thesis also includes a questionnaire survey of students about their experience with conflicts. To meet the second sub-objective, an analysis of conflicts based on historical data from the student system is needed. It is based on course enrolment records in the past years and the output of the analysis shows collision alerts for each program in each semester of study. The third sub-objective is to propose tools for identifying conflicts in schedule creation and modification. The results of the thesis can be used by the staff involved in scheduling to point out collisions, which they then have to evaluate individually and propose schedule adjustments accordingly.
Klíčová slova: timetable; conflict; curriculum; scheduling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Business Intelligence
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2022
Datum podání práce: 1. 5. 2023
Datum obhajoby: 2. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82025/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: