Populární karetní hry z pohledu teorie her

Název práce: Populární karetní hry z pohledu teorie her
Autor(ka) práce: Pich, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chrobok, Viktor
Oponenti práce: Krautwurm, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na karetní hru Bang! z pohledu teorie her. Cílem práce je zjistit, jaká taktická a strategická rozhodnutí vedou hráče v jednotlivých rolích k lepším výsledkům a nalezení kombinace těchto rozhodnutí, která se nejvíce přibližuje optimu. Práce je rozdělena do pěti částí. První část je ryze teoretická a seznamuje čtenáře se základními pojmy teorie her. V druhé části se práce zabývá popisem karet a pravidel zvolené karetní hry. Třetí kapitola se věnuje popisu simulačního programu použitého pro získání dat v následujících kapitolách. Čtvrtá část zkoumá možnosti zlepšení taktiky hráče bez ohledu na jeho roli. Pátá část pak staví hráče s určenými rolemi proti sobě a testuje, jak jimi zvolené strategie ovlivní jejich šance na vítězství ve hrách s různým počtem hráčů.
Klíčová slova: Karetní; Simulace; Teorie her; Bang; Strategie
Název práce: Popular Card Games from a Game Theory Perspective
Autor(ka) práce: Pich, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chrobok, Viktor
Oponenti práce: Krautwurm, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on the card game Bang! from the perspective of game theory. It aims to discover the impact of tactical and strategic decisions, made by the various roles, on the chances of winning and discovering a combination most resembling an optimal one. The thesis is split into five parts. The first part is purely theoretical, it describes the fundamentals of game theory. In the second part, the various cards and rules of the selected game are described. The third chapter then describes the simulator, used in the process of obtaining data for analysis in the following chapters. Part four tests the feasibility of improving win rates by changing tactics, regardless of the player’s role. The fifth part then pits players with set roles against each other and tests the impact of strategy on their chances of success.
Klíčová slova: Game Theory; Bang; Card; Simulation; Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2022
Datum podání práce: 7. 5. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83022/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: