Využití API poskytované burzami kryptoměn

Název práce: Využití API poskytované burzami kryptoměn
Autor(ka) práce: Klyusa, Oleksandr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kryptoměvych burz a technologií API. Cílem dané práce je tvorba uživatelského textového rozhraní, fungujícím na technologií API pro dotazování kryptoměnových burz k získání potřebných dat. Prvním dílčím cílem k naplnění hlavního cílů, je seznámení čtenáře s pojmem takového digitálního aktivu jako kryptoměna a ekosystému kryptoměn. Následně bakalářská práce je věnovaná kryptoměnovym burzám, jejích podstatě, činnostem a rozdílem mezi druhy. Poté přejdeme na technologií API a jeho tvorbu, architekturu, podpořené programovací jazyky, bezpečnost rozhraní a API Management. Po seznámení čtenáře s API následuje praktická část, ve které je vybráno několik kryptoměnovych burz, které jsou mezi sebou porovnané z pohledu technologie API. Následně z předem popsaných burz použijeme jejich API k návrhu a implementaci programu, fungujícím na uživatelském textovým rozhraní. Na konci práce je uvedeno shrnutí o výsledcích aplikace a tipy k jeho zlepšení.
Klíčová slova: kryptoměny; kryptoměnová burza; API; integrace API
Název práce: Use of APIs provided by cryptocurrency exchanges
Autor(ka) práce: Klyusa, Oleksandr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sládek, Pavel
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the issue of cryptocurrency exchanges and API technologies. The aim of the thesis is the creation of a text-based user interface, running on API technology for querying cryptocurrency exchanges to obtain the necessary data. The first sub-objective to fulfill the main objective, is to introduce the reader to the concept of such digital asset as cryptocurrency and the cryptocurrency ecosystem. Subsequently, the bachelor thesis is dedicated to cryptocurrency exchanges, its purpose, activities and the difference between the types. Then we move on to the API technology and its creation, architecture, supported programming languages, interface security and API Management. After introducing the reader to the API, a practical section follows in which several cryptocurrency exchanges are selected and compared with each other in terms of API technology. Then, from the previously described exchanges, the API is used to design and implement a program running on a text-based user interface. At the end of the paper, a summary of the application results and tips to improve it are presented.
Klíčová slova: API integration; cryptocurrencies; cryptocurrency exchange; API

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82932/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: