Faktory ovlivňující chování českého spotřebitele v oblasti udržitelného oděvního průmyslu

Název práce: Faktory ovlivňující chování českého spotřebitele v oblasti udržitelného oděvního průmyslu
Autor(ka) práce: Vykuková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Dvořáková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce má za cíl zkoumat chování českých spotřebitelů v oblasti udržitelné módy a hodnotit situaci v českých módních společnostech, které se prezentují jako udržitelné. Metodika zahrnuje polostrukturované rozhovory s majiteli módních značek a dotazníkové šetření mezi různými skupinami spotřebitelů. Součástí praktické části je i analýza sekundárních dat získaných skrz MML-TGI, a zároveň analýza webových stránek českých prodejců udržitelného oblečení. Práce analyzuje, jak spotřebitelé vnímají udržitelný průmysl a jaké faktory ovlivňují jejich rozhodování při výběru mezi udržitelnými a konvenčními produkty. Na základě získaných dat jsou navržena marketingová doporučení pro stávající a budoucí aktéry v odvětví udržitelné módy, s cílem podporovat udržitelnost a zlepšovat povědomí o udržitelné módě v České republice.
Klíčová slova: Oděvní průmysl; Udržitelnost; Rychlá móda; Pomalá móda; Spotřebitel; Spotřební chování
Název práce: Factors influencing Czech consumer behavior in the sustainable clothing industry
Autor(ka) práce: Vykuková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Dvořáková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to examine the behavior of Czech consumers in the field of sustainable fashion and evaluate the situation in Czech fashion companies that present themselves as sustainable. The methodology includes semi-structured interviews with fashion brand owners and questionnaire surveys among various consumer groups. The practical part also involves analyzing secondary data obtained through MML-TGI and analyzing the websites of Czech sustainable clothing retailers. The thesis analyzes how consumers perceive the sustainable industry and what factors influence their decision-making when choosing between sustainable and conventional products. Based on the collected data, marketing recommendations are proposed for existing and future actors in the sustainable fashion industry, with the aim of promoting sustainability and raising awareness of sustainable fashion in the Czech Republic.
Klíčová slova: Slow fashion; Consumer behavior; Fast fashion; Consumer; Apparel industry; Sustainability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2022
Datum podání práce: 13. 5. 2023
Datum obhajoby: 31. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83006/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: