Zlepšovanie procesov v oblasti služieb

Název práce: Zlepšovanie procesov v oblasti služieb
Autor(ka) práce: Keblúšek, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Furková, Andrea
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Finančný sektor v rámci sektora poskytovania finančných služieb čelí vysokému konkurenčnému tlaku, reguláciám a dohľadu nad obchodnou súťažou. Aj napriek týmto výzvam je na spoločnosti vyvíjaný tlak na ich konštantné zlepšovanie, a zaručenie svojej konkurenčnej výhody. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie poskytovaných finančných služieb každodenných procesov špecifickej spoločnosti s ohľadom na aktuálne poznatky v procesnom managemente a prípadových štúdií. V teoretickej časti je predstavené fungovanie finančného sektora, metódy, ktoré používajú spoločnosti pre zlepšovanie interných procesov na základe agilného manažmentu a Lean Six Sigmy, a kroky aplikácie metodológie DMAIC pre definovanie, meranie, analýzu, zlepšenie a kontrolovanie procesov. Praktická časť sa venuje aplikácií metodológie DMAIC na konkrétny problém, ktorému čelí spoločnosť Clearstream a.s. Na záver sú predstavené odporúčania, ktoré plynú z definovaného cieľu tejto bakalárskej práce.
Klíčová slova: Projektový manažment; Agilné metódy; Lean Six Sigma; DMAIC; Kanban
Název práce: Process improvement in the field of services
Autor(ka) práce: Keblúšek, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Furková, Andrea
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The financial sector within the sector of providing financial services faces high competitive pressure, regulations and supervision of business competition. Despite these challenges, the company is under pressure to constantly improve and guarantee its competitive advantage. The aim of the bachelor's thesis is to propose an improvement of the provided financial services of the daily processes of a specific company with regard to current knowledge in process management and case studies. The theoretical part presents the functioning of the financial sector, the methods used by companies to improve internal processes based on agile management and Lean Six Sigma, and the steps of applying the DMAIC methodology for defining, measuring, analysing, improving and controlling processes. The practical part deals with the application of the DMAIC methodology to a specific problem faced by Clearstream a.s. At the end, recommendations are presented that flow from the defined goal of this bachelor's thesis.
Klíčová slova: Project management; Agile methods; DMAIC; Lean Six Sigma; Kanban
Název práce: Zlepšovanie procesov v oblasti služieb
Autor(ka) práce: Keblúšek, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Furková, Andrea
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Finanční sektor v rámci sektoru poskytování finančních služeb čelí vysokému konkurenčnímu tlaku, regulacím a dohledu nad obchodní soutěží. I přes tyto výzvy je na společnosti vyvíjen tlak na jejich konstantní zlepšování, a zaručení své konkurenční výhody. Cílem bakalářské práce je navrhnout zlepšení poskytovaných finančních služeb každodenních procesů specifické společnosti s ohledem na aktuální poznatky v procesním managementu a případových studií. V teoretické části je představeno fungování finančního sektoru, metody, které používají společnosti pro zlepšování interních procesů na základě agilního managementu a Lean Six Sigmy, a kroky aplikace metodologie DMAIC pro definování, měření, analýzu, zlepšení a kontrolování procesů. Praktická část se věnuje aplikaci metodologie DMAIC na konkrétní problém, kterému čelí společnost Clearstream a.s. Na závěr jsou představena doporučení, která plynou z definovaného cíle této bakalářské práce.
Klíčová slova: Projektový manažment; Agilné metódy; DMAIC; Lean Six Sigma; Kanban

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2022
Datum podání práce: 14. 5. 2023
Datum obhajoby: 7. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82717/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: