Ocenění podniku Rodinný pivovar BERNARD a.s

Název práce: Ocenění podniku Rodinný pivovar BERNARD a.s
Autor(ka) práce: Brožová, Simona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Kubíček, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je nalezení tržní hodnoty podniku Rodinný pivovar BERNARD, a.s. pro účely hypotetického prodeje k datu 31. 12. 2021. Práce obsahuje strategickou analýzu podniku a relevantního trhu, finanční analýzu, analýzu a prognózu generátorů hodnoty, na jejichž základě byl sestaven finanční plán. Následovalo ocenění společnosti výnosovou metodou, přesněji metodou DCF APV. Jako podpůrná metoda byla použita metoda odvětvových multiplikátorů. Výsledkem této práce je intervalový odhad hodnoty oceňovaného podniku.
Klíčová slova: tržní hodnota podniku; finanční analýza; DCF APV; Rodinný pivovar BERNARD, a.s.; strategická analýza; ocenění podniku
Název práce: Business valuation of the company Rodinný pivovar BERNARD, a.s
Autor(ka) práce: Brožová, Simona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Oponenti práce: Kubíček, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is the business valuation of the company Rodinný pivovar BERNARD, a.s. based on market value for hypothetic sale on the date 31. 12. 2021. The thesis contains a strategic analysis of the company and the relevant market, financial analysis, analysis and prediction of value drivers on which basis the financial plan was compiled. This was followed by the valuation of the company using the DCF APV method. As a supporting method, the multiples approach was used. The result of this thesis is the estimated range of the business value.
Klíčová slova: Rodinný pivovar BERNARD, a.s.; market business value; strategic analysis; business valuation; financial analysis; DCF APV

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2022
Datum podání práce: 18. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81419/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: