Osobní doprava ve Švýcarsku

Název práce: Osobní doprava ve Švýcarsku
Autor(ka) práce: Kubantová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Hulena, Albert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce zkoumala roli veřejné a osobní dopravy ve Švýcarku, které je známé svojí technickou vyspělostí, vztahem k přírodě a neméně důležitým udržitelným komfortem pro jeho obyvatele. Práce komplexně zmapovala švýcarskou veřejnou dopravu. Data zjištěná z demografických a geografických charakteristik Švýcarska byla dále v práci použita pro pochopení souvislostí v celkovém fungování systému veřejné a osobní dopravy. Zjištěné poznatky byly uvedeny na příkladu fiktivní cesty z Curychu do Ženevy, u které byla provedena analýza nákladů na dopravu jednotlivými druhy dopravy. Výsledky práce poukázaly na efektivnost veřejné dopravy ve Švýcarsku a jejich technicky pokrokové plány do budoucna, což by mohlo být příkladem i pro jiné dopravní systémy ve středoevropských státech, například i pro Českou republiku.
Klíčová slova: Švýcarsko; osobní doprava; veřejná doprava; Curych; Ženeva
Název práce: Passenger transport in Switzerland
Autor(ka) práce: Kubantová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Hulena, Albert
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis researched the role of public and passenger transport in Switzerland, a country known for its technological advancement, its positive relationship with nature and equally important, the sustainable comfort of its inhabitants. The thesis comprehensively mapped Swiss public transport. Data obtained from the demographic and geographical characteristics of Switzerland were used in the thesis to understand the context of the overall functioning of the public and passenger transport system. The findings were presented using the example of a fictional journey from Zurich to Geneva, for which an analysis of transport costs by mode was conducted. The results of the thesis showed the efficiency of public transport in Switzerland and their technically advanced plans for the future, which could be an example for other transport systems in Central European countries, for example also for the Czech Republic.
Klíčová slova: passenger transport; public transport; Zurich; Geneva; Switzerland

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2023
Datum podání práce: 15. 5. 2023
Datum obhajoby: 7. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84375/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: