Vliv změn formátů soutěží na budoucnost moderního pětiboje v České republice

Název práce: Vliv změn formátů soutěží na budoucnost moderního pětiboje v České republice
Autor(ka) práce: Janková, Karolina
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Kašpar, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této závěrečné práce je analyzovat změny, kterými v posledních letech prochází moderní pětiboj. Práce má poskytnout vhled do historie tohoto sportu a rovněž do jeho aktuálního dynamického vývoje. Práce se zaměřuje především na změny pravidel v posledních čtyřech olympijských cyklech, zmiňuje však také nové formáty, ve kterých se již soutěží. Věnuje se především nahrazení jízdy na koni překážkovou disciplínou. Na empirickou první část práce navazuje praktická část, kterou tvoří dotazníky se členy české pětibojařské komunity, a následná SWOT analýza současného stavu moderního pětiboje.
Klíčová slova: jízda na koni; moderní pětiboj; olympijské hry
Název práce: The impact of changes in competition formats on the future of modern pentathlon in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Janková, Karolina
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Kašpar, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the changes that modern pentathlon has undergone in recent years. The work is intended to provide insight into the history of this sport as well as into its current dynamic development. The work mainly focuses on rule changes in the last four Olympic cycles, but also mentions new formats in which competition is already taking place. It is mainly dedicated to replacing horse riding with an obstacle discipline. The empirical first part of the thesis is followed by the practical part, which consists of questionnaires with members of the Czech pentathlon community, and a subsequent SWOT analysis of the current state of modern pentathlon.
Klíčová slova: modern pentathlon; olympic games; horse riding

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 1. 2023
Datum podání práce: 31. 8. 2023
Datum obhajoby: 21. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83338/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: