Strategická analýza společnosti NeusLab

Název práce: Strategická analýza společnosti NeusLab
Autor(ka) práce: Rupasova, Alisa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou společnosti NeusLab. Daná firma působí na trhu vzdělávání dětí v oblasti robotiky a programování. Cílem práce je provést její strategickou analýzu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá z popisu metod, které jsou následně aplikovány v praktické části. V této práci je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Pro analýzu vnějšího prostředí firmy jsou použity PESTEL analýza, analýza konkurence společnosti, mapa konkurenčních skupin a Porterova analýza pěti sil. Jako metody hodnocení vnitřních zdrojů a schopností firmy jsou zvoleny VRIO analýza, portfolio analýza a finanční analýza. SWOT analýza slouží k přehlednému stanovení a zhodnocení vnějších a vnitřních podmínek vztahujících se k firmě. Na základě těchto analýz jsou navržena strategická doporučení pro vrcholový management podniku.
Klíčová slova: PESTEL analýza; Porterův model pěti sil; VRIO analýza; Strategická analýza; SWOT analýza
Název práce: Strategic analysis of the Company NeusLab
Autor(ka) práce: Rupasova, Alisa
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is about the strategic analysis of NeusLab. The company is working in the market of children's education in the field of robotics and programming. The aim of the thesis is to perform a strategic analysis of the company. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part consists of a description of the methods that are then applied in the practical part. There is an analysis of the internal and external environment of the company is performed in this thesis. The PESTEL analysis, the competitive analysis of the company, the map of competitive groups and Porter's five forces model are used for the analysis of the external environment of the company. VRIO analysis, portfolio analysis and financial analysis are used as methods to evaluate the internal resources and capabilities of the firm. SWOT analysis is used to determine and evaluate the external and internal conditions related to the firm. Based on these analyses, strategic recommendations are proposed to the top management of the firm.
Klíčová slova: Strategic analysis; PESTEL analysis; Porter's five forces model; SWOT analysis; VRIO Framework

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2022
Datum podání práce: 19. 9. 2023
Datum obhajoby: 18. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82345/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: