Potřeby manažerů v oblasti duševního zdraví s důrazem na smart technologie

Název práce: Potreby manažérov v oblasti duševného zdravia s dôrazom na smart technológie
Autor(ka) práce: Borzová, Romana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Půbalová, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá potrebami manažérov v oblasti duševného zdravia. Hovorí o dôležitosti duševného zdravia a využíva poznatky Pozitívnej psychológie. Venuje sa aj negatívnym vplyvom na duševné zdravie a záťažovým faktorom manažérov. Práca popisuje prístupy, spôsoby prevencie a budovania duševného zdravia na úrovni jednotlivca aj v kontexte organizačného prostredia. Dôležitou časťou práce je využitie rôznych druhov smart technológií pre podporu duševného zdravia. Cieľom práce je pomocou hĺbkových rozhovor a následnej analýzy metódou IPA odkryť potreby manažérov v oblasti duševného zdravia a aj spôsoby, akými pre tento účel smart technológie využívajú. Skúmanými boli nároky na technológie spolu s oblasťami, v ktorých im technológie pomáhajú ich potreby naplniť. Rovnako dôležitou súčasťou práce bolo odhalenie dôvodov využívania, ale aj nevyužívanie niektorých smart technológií.
Klíčová slova: manažéri; duševné zdravie manažérov; duševné zdravie; smart technológie
Název práce: Potřeby manažerů v oblasti duševního zdraví s důrazem na smart technologie
Autor(ka) práce: Borzová, Romana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Půbalová, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá potřebami manažerů v oblasti duševního zdraví. Hovoří o důležitosti duševního zdraví a využívá poznatky Pozitivní psychologie. Věnuje se také negativním vlivům na duševní zdraví a zátěžovým faktorům manažerů. Práce popisuje přístupy, způsoby prevence a budování duševního zdraví na úrovni jednotlivce i v kontextu organizačního prostředí. Důležitou částí práce je využití různých druhů smart technologií pro podporu duševního zdraví. Cílem práce je pomocí hloubkových rozhovorů a následné analýzy metodou IPA odhalit potřeby manažerů v oblasti duševního zdraví a také způsoby, jakými pro tento účel využívají smart technologie. Byly zkoumány nároky na technologie spolu s oblastmi, v nichž jim technologie pomáhají jejich potřeby naplnit. Rovněž důležitou součástí práce bylo odhalení důvodů využívání, ale i nevyužívání některých smart technologií.
Klíčová slova: manažeři; duševní zdraví manažerů; duševní zdraví; smart technologie
Název práce: Needs of managers in the field of mental health with an emphasis on smart technologies
Autor(ka) práce: Borzová, Romana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Půbalová, Kateřina
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This master thesis focuses on the needs of managers in the field of mental health. It discusses the importance of mental health and utilizes knowledge from Positive Psychology. It also addresses the negative impacts on mental health and the stress factors that affect managers. The thesis describes approaches, methods for prevention, and the development of mental health on both an individual level and in the context of the organizational environment. An important aspect of the thesis is the use of various types of smart technologies to support mental health. The objective of the thesis is to uncover the needs of managers in the field of mental health, as well as the ways in which they utilize smart technologies to achieve this goal, through in-depth interviews and subsequent analysis using the IPA method. The study examines the demands of managers towards smart technologies along with the areas in which they help to fulfill the needs of managers. Similarly, an important part of the thesis was to uncover the reasons for using, as well as not using, certain smart technologies.
Klíčová slova: managers' mental health; mental health; smart technologies; managers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2022
Datum podání práce: 15. 5. 2023
Datum obhajoby: 14. 6. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80168/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: