Obhajoba "národních zájmů" před Soudním dvorem EU

Název práce: Obhajoba "národních zájmů" před Soudním dvorem EU
Autor(ka) práce: Dlouhá, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Oponenti práce: Tomčiak, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se snaží uceleně zachytit postup České a Slovenské republiky při obhajobě národních zájmů před Soudním dvorem Evropské unie, a to především skrze institut vedlejšího účastenství v řízeních o předběžné otázce a v řízeních o porušení Smlouvy. V této práci je nejprve vymezena funkce vládního zmocněnce, včetně jeho charakteristik a způsobu, jakým zastupuje Českou případně Slovenskou republiku před orgány EU. Dále je zde uvedena kapitola, která se věnuje pojmu „národní zájem“ a jeho vymezení. Poté jsou představena obě zkoumaná řízení před SDEU. A na závěr se práce zabývá konkrétními vybranými řízeními před SDEU a porovnává v nich aktivitu, stanoviska a oblasti zájmů obou zemí.
Klíčová slova: Národní zájmy; Vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU; Vládní zmocněnec pro zastoupení SR před Soudním dvorem EU; Vedlejší účastenství; Řízení o předběžné otázce; Řízení o porušení Smlouvy ; Soudní dvůr EU
Název práce: Defense of "national interests" before the Court of Justice of the EU
Autor(ka) práce: Dlouhá, Šárka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Oponenti práce: Tomčiak, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the matter of a comprehensive procedure of the Czech and Slovak Republic during the defense of national interests in proceedings before the Court of Justice of the EU. They do so mainly through the intervention in the preliminary ruling and Infringement processing. Firstly, the thesis sets up the character and functions of a Government Agent for the representation of the Czech and Slovak Republic before the CJEU. Then there is a chapter dedicated to the term "national interest" and its definition. Also, both examined proceedings before the CJEU are then presented. And finally, the work deals with specifically selected proceedings before the CJEU and compares the activity, opinions, and areas of interest of both countries in the proceedings before the CJEU.
Klíčová slova: The Government Agent for representation of the Czech Republic before the CJEU ; The Government Commissioner for representation of the Slovak Republic before the CJEU; Intervention; Preliminary ruling proceedings ; Infringement proceedings; Court of Justice of the EU; National interests

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 4. 2021
Datum podání práce: 27. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76885/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: