Divadlo a jeho role v české kulturní diplomacii

Název práce: Divadlo a jeho role v české kulturní diplomacii
Autor(ka) práce: Kapustová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá rolí divadla v české kulturní diplomacii. Hlavním cílem práce je zodpovědět výzkumnou otázku, zda je divadlo užívaným nástrojem pro šíření české kultury dále do světa. První kapitola se věnuje teoretickému vymezení kulturní diplomacie. Další části práce poté představují českou kulturní diplomacii a následně jsou analyzovány tři kulturní instituce věnující se mezinárodní spolupráci v oblasti divadla. Pro hlubší pochopení tématu byly kromě jiných užitých zdrojů v rámci práce vedeny i dva rozhovory s odborníky z divadelního odvětví.
Klíčová slova: kulturní diplomacie; divadlo; zahraniční kulturní politika
Název práce: Theatre and its role in Czech cultural diplomacy
Autor(ka) práce: Kapustová, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the role of theatre in Czech cultural diplomacy. The main aim of the thesis is to answer the research question of whether the theatre is a tool used for spreading Czech culture to the world. The first chapter is devoted to the theoretical definition of cultural diplomacy. The next parts of the thesis introduce Czech cultural diplomacy and then three cultural institutions dedicated to international cooperation in the field of theatre are analysed. In order to gain a deeper understanding of the topic, two interviews with experts from the theatre field were conducted in addition to other sources used in the thesis.
Klíčová slova: cultural diplomacy; theatre; foreign cultural policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2022
Datum podání práce: 28. 6. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81615/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: