Role Evropské unie v době pandemie COVID-19 ve srovnání se strategiemi členských států: dopad přijatých opatření na lidská práva

Název práce: Role Evropské unie v době pandemie COVID-19 ve srovnání se strategiemi členských států: dopad přijatých opatření na lidská práva
Autor(ka) práce: Caturjan, Suzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Kristek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou postavení Evropské unie v době pandemie Covid-19, včetně přijatých opatření ze strany EU a jednotlivých států na osobní svobody, případně porušování lidských práv a svobod, které jsou deklarovány ve smlouvě o Ústavě pro Evropu. Nedílnou součástí mé práce je rovněž zhodnocení dopadů rozhodnutí jednotlivých států na obyvatelstvo a role vedení EU při řešení naléhavých otázek a role EU jako lídra evropského společenství při zajištění ochranných pomůcek a vakcín.
Klíčová slova: Covid-19; Role Evropské unie; Ochrana lidských práv a svobod
Název práce: The role of the European Union during the COVID-19 pandemic compared to the strategies of the Member States: the impact of the measures taken on human rights
Autor(ka) práce: Caturjan, Suzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Kristek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the analysis of the position of the European Union during the Covid-19 pandemic, including measures taken by the EU and individual states on personal freedoms, or violations of human rights and freedoms, which are declared in the Treaty on the Constitution for Europe. An integral part of my work is also the evaluation of the impact of the decisions of individual states on the population and the role of the EU leadership in solving urgent issues and the role of the EU as the leader of the European community in providing protective equipment and vaccines.
Klíčová slova: Covid-19; Role of the European Union; Protection of human rights and freedoms

Informace o studiu

Studijní program / obor: Evropská ekonomická integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 8. 2021
Datum podání práce: 28. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77576/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: