Role kultury při mezinárodním rozšiřování společnosti IKEA

Název práce: Role of culture in the international expansion of IKEA
Autor(ka) práce: Pichugina, Daria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Semenenko, Vadim
Oponenti práce: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The role of corporate culture and brand in the international expansion of companies is crucial. It emphasizes the significance of a strong, recognizable brand that resonates with people globally. IKEA serves as an exemplary company that has achieved international success through its strong corporate culture. Being the world's largest furniture retailer, IKEA's expansion into 62 countries highlights the importance of a well-established company culture. The the aim of this work is to explore the significance of company culture and brand in international expansion, with a specific focus on developing a model for IKEA's adaptation to the Brazilian market. The thesis aims to provide insights and a framework for effectively expanding and adapting IKEA's cultural aspect to align with the preferences and values of the local population in Brazil.
Klíčová slova: Brand; Brand Internalization; Brazilian Market; Culture ; IKEA; Brazil
Název práce: Role kultury při mezinárodním rozšiřování společnosti IKEA
Autor(ka) práce: Pichugina, Daria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Semenenko, Vadim
Oponenti práce: Martínez Pantoja, Yadira Ixchel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Role firemní kultury a značky při mezinárodním rozšiřování společností je klíčová. Zdůrazňuje význam silné a rozpoznatelné značky, která oslovuje lidi po celém světě. Společnost IKEA slouží jako vynikající příklad firmy, která dosáhla mezinárodního úspěchu díky své silné firemní kultuře. Jako největší prodejce nábytku na světě představuje expanze IKEA do 62 zemí význam dobře zakotvené firemní kultury. Cílem této práce je zkoumat význam firemní kultury a značky při mezinárodním rozšiřování, s důrazem na vytvoření modelu adaptace společnosti IKEA na brazilský trh. Práce si klade za cíl poskytnout vhledy a rámec pro úspěšné rozšíření a adaptaci kulturního aspektu IKEA, který bude vyhovovat preferencím a hodnotám místního obyvatelstva v Brazílii.
Klíčová slova: Internacionalizace Značky; IKEA; Brazílie; Brazilský Trh; Kultura; Značka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81860/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: