Kulturní bariéry pro podnikání v Evropě pro podnikatele z Blízkého východu

Název práce: Cultural barriers for doing business in Europe for businessmen from the Middle East
Autor(ka) práce: AlQudah, Hamza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Semenenko, Vadim
Oponenti práce: Chvátalová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
When opening a business in Europe as a Middle Eastern entrepreneur, it's far vital to recognize the various negotiation styles across different countries. Negotiation techniques can range extensively from one country to another. Some cultures emphasize formal and dependent negotiations, while others prioritize building personal connections. Certain regions may focus on consensus-building, while others adopt a more assertive style. Adapting to those numerous negotiation patterns requires understanding the customs and preferences of the target country, adjusting strategies accordingly, and developing cross-cultural negotiation skills. Seeking local knowledge and guidance can also prove valuable in navigating those differences successfully.
Klíčová slova: Cultural differences; Cultural difficulties; Negotiation style; Hofstede's dimensions
Název práce: Kulturní bariéry pro podnikání v Evropě pro podnikatele z Blízkého východu
Autor(ka) práce: AlQudah, Hamza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Semenenko, Vadim
Oponenti práce: Chvátalová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Při otevírání podnikání v Evropě jako podnikatel na Blízkém východě je velmi důležité rozpoznat různé styly vyjednávání v různých zemích. Vyjednávací techniky se mohou v jednotlivých zemích značně lišit. Některé kultury zdůrazňují formální a závislá jednání, zatímco jiné upřednostňují budování osobních vazeb. Některé regiony se mohou zaměřit na budování konsenzu, zatímco jiné mají asertivnější styl. Přizpůsobení se těmto četným vyjednávacím vzorcům vyžaduje porozumění zvyklostem a preferencím cílové země, odpovídající úpravu strategií a rozvoj mezikulturních vyjednávacích dovedností. Hledání místních znalostí a vedení může být také cenné při úspěšném navigování těchto rozdílů.
Klíčová slova: Kulturní rozdíly; Kulturní obtíže; Styl jednání; Rozměry Hofstede

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2022
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79791/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: