Analýza IT služeb a procesů a návrh implementace nového katalogu služeb dle rámce ITIL v konkrétní firmě

Název práce: Analýza IT služieb a procesov a návrh implementácie nového katalógu služieb podľa rámcu ITIL v konkrétnej firme
Autor(ka) práce: Varzaly, Rastislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nidl, Milan
Oponenti práce: Pavlas, Miroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou firemného prostredia, najmä jej IT prostredia, to je IT služieb a IT procesov v danej firme a následne návrhom katalógu služieb pomocou knižnice best practices Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Teoretická časť je rozdelená do dvoch kapitol. Prvá kapitola teoretickej časti sa venuje histórii knižnice ITIL a aké prínosy môžu ponuknúť best practices ITILu pre podnik, ktorý sa rozhodne ich implementovať. Druhá kapitola teoretickej časti sa detailnejšie venuje ITIL verzii 3 a jej piatim knižním publikáciam. Praktická časť je taktiež rozdelená do dvoch kapitol. V prvej časti je predstavená vybraná firma, je opisaný jej business a jej business procesy. Následne je zanalyzovaný jej súčasny IT environment a vypracovaná Business Impact Analýza. V druhej a zároveň poslednej kapitole praktickej časti je vypracovaný návrh katalógu služieb pre danú spoločnosť.
Klíčová slova: ITIL; Katalóg služieb; SLA
Název práce: Analýza IT služeb a procesů a návrh implementace nového katalogu služeb dle rámce ITIL v konkrétní firmě
Autor(ka) práce: Varzaly, Rastislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nidl, Milan
Oponenti práce: Pavlas, Miroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou firemního prostředí, zejména jejího IT prostředí, to je IT služeb a IT procesů v dané firmě a následně návrhem katalogu služeb pomocí knihovny best practices Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola teoretické části se věnuje historii knihovny ITIL a jaké přínosy mohou nabídnout best practices ITILu pro podnik, který se rozhodne je implementovat. Druhá kapitola teoretické části se detailněji věnuje ITIL verzi 3 a jejím pěti knižním publikacím. Praktická část je také rozdělena do dvou kapitol. V první části je představena vybraná firma, je popisován její business a její business procesy. Následně je zanalyzován její současný IT environment a vypracována Business Impact Analýza. Ve druhé a zároveň poslední kapitole praktické části je vypracován návrh katalogu služeb pro danou společnost.
Klíčová slova: ITIL; Katalóg služieb; SLA
Název práce: Analysis of IT services and processes and proposal for the implementation of a new catalog of services according to the ITIL framework in a specific company
Autor(ka) práce: Varzaly, Rastislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nidl, Milan
Oponenti práce: Pavlas, Miroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the analysis of the company's environment, especially its IT environment, that is, IT services and IT processes in the given company, and then the design of the catalog of services using the best practices Information Technology Infrastructure Library (ITIL). The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter of the theoretical part is dedicated to the history of the ITIL library and what benefits ITIL best practices can offer to a company that decides to implement them. The second chapter of the theoretical part deals in more detail with ITIL version 3 and its five book publications. The practical part is also divided into two chapters. In the first part, the selected company is introduced, its business and business processes are described. Subsequently, its current IT environment is analyzed and a Business Impact Analysis is prepared. In the second and at the same time the last chapter of the practical part, a draft of the catalog of services for the given company is developed.
Klíčová slova: ITIL; Service Catalog; SLA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Řízení podnikové informatiky
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2021
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 2. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78532/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: