Výzkum stavu výuky metod, metodik a standardů pro dodávku softwaru na univerzitách v České republice

Název práce: Výzkum stavu výuky metod, metodik a standardů pro dodávku softwaru na univerzitách v České republice
Autor(ka) práce: Mareš, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na oblast výuky metodik a standardů pro dodávku softwaru na univerzitách v České republice. Hlavním cílem práce bylo provedení kvantitativního dotazníkového šetření, jehož adresovanými respondenty byli garanti vysokoškolských kurzů, které ve svém sylabu zmiňovali metodiky vývoje softwaru, a následné porovnání výsledků tohoto průzkumu s podobnými průzkumy zaměřujícími se na výuku metodik a standardů, nebo na jejich využívání v praxi. Práce se opírá o primární data z vlastního dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 46 respondentů a bylo pokryto celkem 68,5 % všech identifikovaných kurzů. Přínosem práce je zejména porovnání výsledků tohoto průzkumu se studií HELENA-Edu, která se zabývala výukou hybridních metodik pro vývoj softwaru v zahraničí, studií HELENA, která se zabývala využíváním takovýchto metodik v praxi rovněž v zahraničí a poté s průzkumem ASDS-CZ, který zkoumal využívání agilních metodik a praktik v České republice.
Klíčová slova: Metodiky pro dodávku softwaru; Standardy pro dodávku softwaru; Kvantitativní průzkum; Výuka na vysokých školách
Název práce: Research on state of teaching of methods, methodologies and standards for software development in Czech republic higher education
Autor(ka) práce: Mareš, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Doležel, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on teaching methodologies and standards for software delivery at universities in the Czech Republic. The main aim of this thesis was to carry out a quantitative questionnaire survey, which respondents were guarantors of university courses that mentioned software development methos in their syllabuses and the subsequent comparison of the results of this survey with similar survey focusing on teaching of these methodologies and standards or their usage in practice. The work is based on primary data from own questionnaire survey, which was attended by 46 respondents, that covered 68,5 % of all identified courses. Contribution of this thesis in particular are comparison of its results with survey HELENA-Edu, which focused on teaching of hybrid methods for software development abroad, the HELENA study, which focused on using such methods in practice and then with ASDS-CZ survey which research the usage of agile methods and practices in the Czech Republic.
Klíčová slova: Software development methodologies; Quantitative survey; Higher education; Software development standards

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační systémy a technologie/Vývoj informačních systémů
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2021
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 5. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78171/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: