Zahájení podnikání v pohostinství

Název práce: Zahájení podnikání v pohostinství
Autor(ka) práce: Neradová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Levý, Jan
Oponenti práce: Štěpánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá zahájením podnikání v oboru pohostinství. Jejím cílem je zhodnocení a objasnění právních podmínek ve zmíněném oboru v České republice a následné vyhotovení podnikatelského plánu. V první části jsou vysvětleny právní pojmy, na základě kterých je v druhé části představen konkrétní podnikatelský záměr pro fiktivní kavárnu v Praze na Žižkově zacílenou na studenty. Podnikatelský plán obsahuje specifikace podniku, organizační strukturu, SWOT analýzu, analýzu konkurence, popis marketingového mixu a finanční analýzu.
Klíčová slova: Podnikání; Podnikatelský plán; Pohostinství; Kavárna
Název práce: Starting a business in the hospitality industry
Autor(ka) práce: Neradová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Levý, Jan
Oponenti práce: Štěpánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with starting a business in the hospitality industry. Its aim is to evaluate and clarify the legal conditions in the mentioned industry in the Czech Republic and then to draw up a business plan. In the first part, legal concepts are explained. In the second part a specific business plan for a fictional café in Prague's Žižkov district targeting students is presented. The business plan includes business specifications, organizational structure, SWOT analysis, competitive analysis, description of the marketing mix and financial analysis.
Klíčová slova: Business plan; Café; Hospitality; Business

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81846/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: